Mi újság?

A pestis elterjedése Indiában

A folyó év elején Indiában újból kitört pestis oly iszonyúan pusztít, hogy az angol kormány a hetenkénti halálozási statisztikai kimutatásokat többé már nem közli.

Hogy mennyi áldozatot követel ez a járvány, eléggé bizonyitják a következő hivatalos adatok: Pestisben elhalt 1901-ben 275,000, 1902-ben 580,000, 1903-ban 850,000, 1904-ben pedig 1.025,000 ember!

Az 1905-ik év első négy hónapjában a járvány már 690,000 embert pusztított el. Az indiai angol kormány nagyon sokat tett ugyan a veszedelem csökkentésére, de fáradozásának az ottani nép babonasága s minden egészségügyi intézkedésnek ellenszegülő természete miatt nem sok sikere van.

Isten a jelenkor világításában

Dr. Wekerle László ily czímű filozófiai munkáját most új „sommázatos”, bővített kiadásban adta ki.

A munka bölcsészeti alapon, a természettudomány legújabb vivmányainak is figyelembe vételével nemcsak Isten létét bizonyítja, hanem Isten lényegét is ismertetni igyekszik.

Foglalkozik a szellem, a halál, az élet czélja kérdéseivel is. Fejzegetéseit a vallásbölcseleti kérdések iránt érdeklődők tanulsággal olvashatják.

A könyv Máramarosszigeten jelent meg a szerző saját kiadásában.

Egy új csillagcsoport

A kaliforniai Mount-Wilson hegyre épített csillagdának érdekes eredménye van, a mennyiben Barbard tanár a kitűnő Bruce-távcső segélyével egy eddig ismeretlen csillagcsoportot födözött föl, a nyilas csillagképe közelében.

A távcsőben az új csillagköd úgy jelenik meg,mint valami légy két szárnya. Mindenesetre megfoghatatlan nagyságu tömeget alkothat és a naprendszerünktől óriási távolságra fekszik.

Ez a csillagcsoport az égbolt azon oldalán fut, hol a nyilas csillagképe van, s azokhoz a többi hatalmas csillagcsoportokhoz hasonlít, melyeket Barnard tanár már előbb az egyszarvú és a kígyóvivő (Iphinchus) csillagképében, a Plajadoktól éjszakra, és az Orion óriásai területén belül, égi fotografálás útján észlelt.

A Mount-Wilson hegyen lévő csillagda, hol ez az észlelet történt, a tenger szine fölött 1800 méterre fekszik, s fiókállomása a nagy Chicagói csillagvizsgáló intézetnek.

A hegyen soha nincs köd, az ég tiszta, míg a mellette fekvő sikság sokszor poros. Éjjelenként gyönyörű kilátás nyílik róla a villanynyal világitott Pasadena és Los Angeles városokra.


Indiánok telefonja

Eredeti telefont használnak az Amazon vidékén lakó indiánok. Ez egy félig homokba ásott fa- és csontdob bőrbevonattal. Az ily dob megverését a szomszéd falvakban is meghallják és a különböző jeleket megértik.

A szerkezet ősrégi és valószinűleg arra szolgált kezdetben, hogy az ellenség közeledéséről hírt adjanak.

Igen szilárd ház

Kiállotta a tűzpróbát a földgömb egyik legmagasabb háza, a New-Yorkban levő 23 emeletes, 110 méter magas épület, melynek alapja a magasságnak csak egy negyedrésze s épen ezért sokak előtt kétes volt, vajjon kibírja-e az erős orkánt.

Nem rég ugyanis New-Yorkban hosszabb ideig orkánszerű vihat dúlt; kiszámitották, hogy az óriás házra ott, a hol már egészen szabadon áll, több mint 237,500 kilogramm suly nehezedik és mind a mellett az épület oly szilárdan maradt, mint bármely ház, a legcsekélyebb ingás sem mutatkozott rajta.

A világ legnagyobb vas-szekrénye

A világ legnagyobb vas-szekrénye most Londonban a Délafrikai Első Gyémántbánya társulat számára készül. A szekrényben 40 millió korona értékű gyémántot fognak őrizni.

Magassága harmadfélméter, kétméter szélességgel; sulya 21 ezer kilogramm. Szakértők véleménye szerint a szekrényhez betörők nem férhetnek, mivel annak megfúrása legalább 24 órát venne igénybe.

Magyar utazó föld körüli útja

Hopp Frenecz, az ismert magyar utazó, a Magyar Földrajzi Társaság tagja földkörüli utján Ausztráliába érkezett. Az agg utazó, a ki közel jár nyolczvanadik életévéhez,most ötödizben tesz világkörüli utat.