Filozófiai írók tára

Ez a vállalat, melyet már évek sora óta Alexander Bernát és Bánóczi József szerkesztenek s az Akadémia támogatásával a Franklin-Társulat ad ki, minden egyéb hasonló tartalmú kiadványnál nagyobb hatással szolgál a filozófia iránti érdeklődés fölkeltése és mélyítése ügyének.

Feladata a filozófia klasszikus íróit s különösen szélesebb köröket, nem szakbélieket is érdeklő műveiket gondos és jó fordításokban adni a magyar olvasó kezébe, tájékoztató bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel. Plató, Descartes, Hume, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Taine és más nevezetes régi és újabb filozófusok művei jelentek meg eddig a vállalatban s hogy a kitűzött czélt a szerkesztők buzgalma s a művek megválogatásában nyilvánuló helyes érzéke lévén elérte, annak leghathatósabb bizonyítéka az az irodalmunknak szinte páratlanul álló tény, hogy a sorozat régibb kötelei már elfogytak s az utánuk való kereslet most második kiadásukat tette szükségessé.

Eddig az első három kötet jelent meg második, javított és bővített kiadásban. Az elsőben Descartes három értekezését az értelem helyes használatának és a tudományos igazságok kutatásának módszeréről, metafizikáról s a filozófia elveiről Alexander Bernát fordította s látta el bevezetéssel, a másodikban Taine tanulmányát Franciaország klasszikus filozófusairól a XIX. Században, Péterfy Jenő fordításában, mely az oly korán elhunyt, szerencsétlen végzetű kitűnő író egyik kiváló műve s melyhez Alexander Bernát irt újabb, Péterfy viszonyát Tainehez tanulságosan fejtegető előszót, a harmadikban pedig az angol Hume vizsgálódásait az emberi értelemről, szintén Alexander Bernát fordításában.

Mind a három kötet oly műveket tartalmaz, melyek a filozófia klasszikus könyvei közül valók s egyúttal világos és könnyen érthető előadásuknál fogva is alkalmasak olyanok számára, akik a filozófia iránt érdeklődnek, ha nem szakszerű filozófusok is.