Mozgósítás egy főszolgabíró ellen

Valóságos hadsereget mozgósítottak január 25-én Abauj-Tornavármegyében, hogy a hivatalából eltávolítsák Putnoky Sándor szikszói főszolgabírót és Kazinczy szolgabírót. A községben egy zászlóalj gyalogságot, egy eskadron huszárt, egy szakasz csendőrt helyeztek el.

Délelőtt tíz órakor érkezett meg Kassáról Páris Gábor alispán-helyettes, Barcsik József kinevezett főszolgabíró és Graberg Béla kinevezett szolgabíró, gróf Pongrácz Ferencz főispán emberei.

Érkezésükre az állomást ostromállapotba helyezték. Előtte egy szakasz huszár állott kordont és a két kilométer hosszú utat a községben katonák és csendőrök szegélyezték. A díszes társaság a szolgabírói hivatalba vonult, a hol Putnoky Sándor főszolgabíró várták már őket. Bundába bujtak, mert a szolgabírói hivatalt nem fűtötték.

Páris Gábor kinevezett alispán a szolgabíróhoz fordult:
- Adja át a hivatalát!
- Nem adom át! – mondta Kazinczy szolgabíró.
- Tessék átvenni az iratokat, a melyek az átadásról rendelkeznek.
- Nem veszem át!
- Nekem mindegy különben, akár átveszi, akár nem – folytatta Páris – én eszközölni fogom a szolgabírói hivatal átvételét.
Azután Putnoky főszolgabíróhoz fordult:
- Jó, hogy ön is itt van. Legalább jelen lehet a hivatal átadásánál.
A főszolgabíró nem árult azonban hajlandóságot:
- Én sem adom át.
- Akkor tessék távozni – mondta erre Páris – különben karhatalommal leszek kénytelen eltávolítani.
- Nem távozom és csak a karhatalomnak engedek!
Páris kinevezett alispán erre behívta Baris csendőrszázadost, a ki felszólította a felfüggesztett szolgabírókat a távozásra.
- Ki adta önnek a parancsot, a mi eltávolításunkra? – kérdezte Putnoky a csendőrszázadostól.
- Felsőbb hatóságom, a kerületi csendőrparancsnokság – válaszotla a százados.
Erre a három felfüggesztett megyei tisztviselő távozott a szolgabírói hivatalból, s az új szolgabíró hozzáfogott a hivatal átvételéhez.