Az aratók sztrájkja

A Péter-Pál napjával megkezdődött aratási munkálatokat meglehetősen megzavarta a mezei munkások fenyegető sztrájkja, mely az országnak majdnem minden részében kész volt a kitörésre, és sok helyen ki is tört. Igy például Békés és Csongrádmegyékben, a hol nagy uradalmak vannak, néhány napig sztrájkoltak az aratók, s többeket le is tartóztattak.

A sztrájk azonban nagyobb és állandóbb terjedelmet nem vett, s most már csaknem az egész országban nyugodtan és rendben folyik az aratás és a sztrájk, a mely elvétve itt-ott kitört, csaknem mindenütt megszünt.

Sokat tett ebben a tekintetben a helyi hatóságok erélyes közbelépése és a földmívelési miniszterium segítsége, a mely minden esetben azonnal kisegítő munkásokat küldött azokra a vidékekre, a hol az aratók abbahagyták a munkát.

Ujabban Fejérmegyéből és a délvidékről jön arató-sztrájkok híre, így a temerini Fernbach-birtokról s Temesmegye néhány nagyobb uradalmából, de valószínű, hogy ezek is békés megegyezéssel érnek véget.