Hivatalos sztrájkstatisztika

A statisztikai és a munkásügyi irodalom legvitatottabb kérdése már évek óta a sztájk-statisztika mikénti szervezése.
A legnagyobb nehézségek, a legbonyolultabb problémák tárultak azok elé, a kik eddig sztrájkstatisztika szervezésén és készítésén fáradoztak, és a megoldandó vitakérdések óriási nagy száma akkor jelentkezik igazában, a mikor az elmélet tételeit a gyakorlatban megvalósítani próbálják.

A kereskedelemügyi miniszterium is kisérletet tett a magyarországi ipari sztrájkok és munkából való kizárások statisztikájának megalkotására és az 1905. évi adatokat megfelelő feldolgozásban most ki is adta és könyvárusi forgalomba bocsátja. A kiadott munka a legjobb bizonyság rá, hogy a tudomány ma még képtelen ideális sztrájk statisztikával szolgálni, és bármily használható, bármennyire értékes adatokat is tartalmaz a miniszterium összeállítása, aligha tarthat igényt arra, hogy abszolut jó sztrájkstatisztikának fogadjuk el.

Az adatok a legegyénibb szempontok szerint dolgozhatók fel, nem is mindig megbízhatók, nem világosítják meg épen a legfontosabb kérdést, nevezetesen, hogy a sztrájk közszóval élve: kifizette-e magát?

Mibe került a sztrájk és mennyit ért el általa a munkás?
Ennek a kérdésnek pontos és pozitiv megválaszolása lehetetlenség. A míg pedig lehetetlenség, addig a sztrájkstatisztikának az értéke nem lehet nagy és többet, mint bizonyos tájékozást nem nyujthat.

A tudomány e gyöngéjével számolni volt kénytelen a hivatalos magyar statisztika is.
Minthogy azonban nálunk ez az első rendszeres sztrájkstatisztikai tájékoztató, kezdetnek mindenesetre örvendetes és a közönség számára, adatainál fogva, eléggé értékes is.


Megtudjuk belőle, hogy 1905. évben Magyarországon 335 sztrájkeset fordult elő, e sztrájkok 2154 üzemet érintettek s 39,742 munkás vett bennük részt; ha pedig a kénytelenségből nem dolgozó munkásokat is számításba vesszük, (a milyenek pl. a téglahordó napszámosok, a kik szintén kényszerítve vannak beszüntetni a munkát, mihelyt az épületen dolgozó kőművesek azt abbanhagyják) a sztrájk által munkájukban megállított munkások száma még további 4902 fővel szaporodik.

A sztrájkolók és a kénytelenségből nem dolgozók együtt csaknem 800,000 munkanapot és közel 3 millió korona munkabért veszítettek el.

A sztrájk oka gyanánt legsűrűbben 253 sztrájkban a munkabér emelésének követelése szerepelt, azután a munkaidő leszállításának követelése: 170 sztrájkban, gyakori követelések voltak voltak még a bizalmi férfiak rendszer elismerése, május elsejének megünneplése és a nem szervezett munkások elbocsátása is.

A 335 sztrájk közül 99, vagyis az összes sztrájkok 18.87 százaléka végződött a sztrájkolók teljes sikerével, ellenben 109 sztrájk ( 24.31 százalék ) teljesen sikertelenül végződött, a fenmaradó száma részletes sikert elérő sztrájkokra esik.

A sztrájkok tekintetében május hónap vezet, a melyekben 80 sztrájk indult meg s 19.712 munkás sztrájkolt, míg a téli munkaszünet idején: deczemberben mindössze 6 sztrájk vette kezdetét s 520 munkás szüntette be a munkát.

A 335 sztrájk közül 166-nak előidézésében működtek közre szakszervezetek vagy egyesületek.
A pénzbeli segélylyel támogatott sztrájkok száma 114 volt s e segélyek kimutatható összege meghaladta a 42.000 koronát. A dolgozni akaró munkásság 49 sztrájknál szorult a rendőrség védelmére 116 esetben. 34 sztrájk folyamán 251 munkást állítottak elő, 14 sztrájkban 64 munkást tartóztattak le, 40 sztrájkban 329 munkás ellen indíttatott meg a kihágási és 20 sztrájkban 240 munkás ellen a bűnvádi eljárás.