A király nem megy Dalmácziába

Bécsi félhivatalos jelentések szerint a király könnyű meghűlés folytán, a mely még a legutóbbi ischli tartózkodása idejéből származik, arra határozta el magát, hogy nem vesz részt a dalmácziai hadgyakorlatokon.

Ezt az elővigyázati intézkedést azért teszi a király, a kinek állapota különben teljesen kielégítő, hogy ne tegye ki magát ujabb meghűlés veszedelmének. A király képviseletében Ferencz Ferdinánd főherczeg fog résztvenni a hadgyakorlatokon, a melyeknek programmja különben teljesen változatlan marad.

A királynak – mint jelentik – gyönge náthája van és azért nem megy el a dalmát hadgyakorlatokra. Ő felsége már Ischlben meghűlt, a náthája azonban időközben elmult és most ujra kiujult. A betegsége egyáltalán nem komolyabb természetű, a mit az is bizonyít, hogy a király a csehországi hadgyakorlat fáradalmait is kibírta.

A király állapotáról a király környezetéből következőket közlik szeptember 10-én: Nincsen ok semmiféle komoly aggodalomra. A király Ischlben tényleg erős náthát szerzett, de ez nem tartotta vissza attól, hogy a sziléziai hadgyakorlatokon résztvegyen és még jobban meghűlt és a hurut a gégefőre is átterjedt.

Ekkor a király maga is belátta, hogy kímélnie kell magát és nem volt szükség az orvosok rábeszélésére, hogy a tengeri gyakorlatokban való részvételéről lemondjon. A király nem áll orvosi kezelés alatt, orvosságot nem szed és folytatja szokott életmódját.

Ma résztvett az Erzsébet királyné lelki üdvéért mondott misén. Híre jár, hogy a király azt a néhány szabad napot, melyet ezáltal nyert, hogy a flottagyakorlatokra nem megy el, a hegyekbe való kirándulásra fogja felhasználni, mert légváltozásra van szüksége.

Mint írják, a király maga, minden orvosi beavatkozás nélkül határozta el magát arra, hogy a dalmácziai utazásról lemond s nem teszi ki magát az út fáradalmainak.

Ő felsége 11-én Ischlbe utazik, hol mintegy 10-12 napi pihenést fog felhasználni arra, hogy könnyű természetű meghűléséből teljesen felépűljön.

Egyes bel- és külföldi lapok azt a legutóbb köztudomássá vált hírt, a mely szerint Ő Felsége nem vesz részt a dalmácziai hadgyakorlatokon, oly kommentárokkal ellátva közölték, a melyek szerint Ő Felsége távolmaradása politikai okokra vezethető vissza.

A *Magyar Távirati Iroda* felhatalmazást nyert annak kijelentésére, hogy ezen magyarázatok tisztán kombinácziókon alapulnak és semminő tényleges alappal nem bírnak.

Ő felségének a hadgyakorlatoktól való távolmaradását, mely az utolsó órában határoztatott el, az uralkodónak meghűlés folytán nyugalmat és kíméletet igénylő egészségi állapota tette szükségessé, a mennyiben ő felsége orvosai tanácsára elhatározta, hogy nem teszi ki magát az ily utazás fáradalmainak.

Egyebekben az ezen utazásra annak idején megállapított programm minden pontjában fennáll és Ő Felségét ez alkalommal Ferencz Ferdinánd főherczeg fogja képviselni, a ki programmszerűen Ő Felsége nevében fogadni fogja a küldöttségeket is.