Az ujjá épülő királyi palota

Eddig is gyönyörű látvány volt a magyar királyi palota, mely sárga falaival, kupolás tetőzetével, hosszu sor ablakaival már messze szemébe tünt mindenkinek. Kivált a dunai hajókról nézve volt e hatalmas épülettömeg szinte lebilincselő, ugy, hogy az ember alig bírta szemét levenni róla.

Pedig hát ez még csak egyik része volt a tervezett palotának, mely egészében még csak ezután fog befejeztetni, midőn azzá a valóban párját ritkitó, ép oly óriási nagyságu, mint gyönyörű épületté lesz, a milyenné mellékelt rajzunkon van feltüntetve. A kép a palotának, vagyis az ezutáni hivatalos elnevezés szerint: királyi várnak a Dunára, a pesti oldal felé néző homlokzatát ábrázolja. Itt a néző balja felé eső rész a régi palota, mely még Mária Terézia korában épült.

Ezen tul jobbra, a roppant épület közepe táján egy hatalmas, toronyszerü kupolás bemélyedő részlet látszik, melynek készitését már szintén megkezdték, azon tul pedig jobbra, ismét kiszökellő főhomlokzattal a legéjszakibb szárny következik, mely a régi palotához hasonló, s azzal kapcsolatba hozva, 200 méter hosszu terem-sor létesitését tette lehetővé, a minővel a Versailles-ban levő franczia régi királyi palotát kivéve, egyetlen egy európai fejedelmi lak sem dicsekedhetik.


Ez és a közép részlet merőben uj s a kettő együtt majdnem kétszer olyan hosszu, mint a régi palota, melynek főleg csak a tetőzetén s ott is kivált a kupolákon történtek nagyobb átalakitások. A két uj részletnek a falai készen vannak s most már a tetőzeteket állítják föl. Ebben a meghosszabbitott homlokzatban lesznek az ünnepi és elsőrangu termek, köztük a királyi vár történelmi multjára való tekintettel három korszakjelző diszterem: az Árpádok, a Hunyadiak és a Habsburgok korszakát belső berendezésükkel is jelképező pompás helyiségek.

Az első a „Szent István-terem” lesz a második a „Mátyás-terem”, a harmadik, a legpompásabb pedig a „Habsburg-terem”, a középső nagy kupola alatt. Az éjszaki szárny első emeletén lesz a nagy ünnepi terem, mely 724 négyszögméternyi alapterületü s igy valóban rendkivüli nagyságu.