Az anyaság védelme és anyasági biztositás

Az anyaság védelme és az anyasági biztositás egyike azon legégetőbb társadalmi szükségletnek, melynek keresztülvitele nemcsak az emberi nyomor és halandóság fő okát szüntetné meg, hanem egyszersmind tisztább, egészségesebb és erkölcsösebb közfelfogásnak vetné meg alapját.

Ilyen irányu eszmék megvalósítása érdekében nálunk is mozgalom indult meg és hogy az érdeklődés minél szélesebb körben felébredjen, a Feministák Egyesülete igyekezett a kérdésnek egy alapos ismerőjét megnyerni Henriette Fürth személyében, ki e tárgyban a minap előadást tartott Budapesten. 

Előadása alatt a hallgatóság közül bizonyára nagyon soknak önkéntelenül eszébe jutott egy csomó konzervativ megjegyzés, melyek szerint a nőmozgalom vezetői, résztvevői: a házasságtól elesett, besavanyodott, kiszáradt és elkeseredett nők. 

Henriette Fürth élő czáfolata ezen állításoknak, mert nyolcz igen jól nevelt gyermekeknek szülő anyja és házasélete, mint ő egyik munkájában maga mondja, oly tökéletes, hogy az csakis két félnek teljes gazdasági és szellemi önállóságánál és egymás egyéniségének kölcsönös tiszteletben tartásánál állhat fenn.

Családi elfoglaltsága nem gátolja abban, hogy az emberiség jólétének előmozdítása érdekében ugy irodalmilag, mint nyilvánosan működjék és munkáiban megnyilvánuló alapos szaktudásával a legnagyobb elismerést érdemelte ki.

Irodalmi munkássága a szocziális kérdések számos ágára terjed.
A munkásmozgalomnak alapos ismerője. A nőmozgalom minden kérdésével foglalkozik.


Budapesti előadásában főleg azokkal a sulyos problémákkal foglalkozott, melyek a törvényhozásnak a hajadonanyákkal és törvénytelen gyermekekkel szembeni eljárásából származik. Foglalkozott továbbá a törvényhozásnak közömbösségével, melylyel a vagyontalan és keresetükből élő nőknek anyaságával járó és a társadalomra rótt terheivel szemben viseltetik.

Ismertette az anyák védelmére alakitott szövetség berlini kongresszusának határozatait, melyek szerint a törvénytelen gyermekeknek, ugyanolyan örökségi jogok biztosíttassanak, mint a törvényeseknek.

Követelik, hogy az állam kerületenként hivatalos gyámokat rendeljen ki a törvénytelen gyermekek érdekeinek megóvása czéljából.

Az anyasági biztosításra áttérve, kifejtette a munkásnők bizonytalan keresetét az anyaság idején.

Az általános érdeklődést keltett felolvasónő és gyermekei arczképét e számunkban mutatjuk be olvasóinknak.