Trösztök az iparban

Műselyem-tröszt

A Chardonnet-rendszer szerint dolgozó gyárak már hosszabb idő óta tárgyalásokat folytatnak szorosabb szövetségbe lépés végett.

A tervezet már elkészült s az a gyárak kötelékének bizottsága elé került, mely a tervezet tartalmát erősen titkolja ugyan, mindazonáltal arra nézve a következő hírek jutottak nyilvánosságra:

Egy uj részvénytársaság létesíttetik, mely az összes Chardonnet-féle műselyem-gyárakat átveszi. 

Kárpótlásul a létező műselyemgyárak részvényekben a következő összegeket kapják:
a frankfurti, a besanconi és tuleizei egyenkint 6.5 millió frankot, a magyarországi (sárvári) gyár 3 millió frankot, a paduai és párizsi 1-1, végül az amerikai egy fél milliót. Ilyen módon a gyárak közt 25 millió frank névértékű részvény osztatnék fel.

Az uj társaság részvénytőkéje 30 millió frankban lesz megszabva, amihez még 5 millió frank elsőbbségi kötvény járul. A fennmaradó 10 millió frank az átveendő készletek és nyersanyag árának kifizetésére fordíttatik. 


Hajlított fabutorgyárak trösztje

Már megemlékeztünk arról, hogy a magyar és az osztrák hajlitott fabutorgyárak egy vállalatba tömörítése iránt a Magyar általános hitelbank és az Oesterreichische Kreditanstalt égisze alatt tárgyalások folynak.


Ezek a tárgyalások oly előrehaladott stádiumban vannak, hogy a tröszt előreláthatólag nemsokára létrejön. Két külön részvénytársaság alakittatik, melyek közül az osztrák 7 gyárat, a magyar pedig 6 gyárat fog felölelni. Az osztrák társaság alaptőkéje 4 millió, a magyaré 2 1/2 - 3 millió K lesz. A tröszt főfeladatául a kiviteli üzlet ápolását tekinti.