Bank a hitelszövetkezetek ellen

A Horvát agrárbank, melyet a horvátországi klerikális és ellenzéki körök 3,000.000 korona alaptőkével terveztek, december 30-án megalakult Zágrábban 800.000 korona alaptőkével.
Azért csak ennyivel, mert többet a hónapok óta folyó nagy agitációval sem sikerült jegyeztetni. Az alakuló közgyülésen mindegy 100 részvényes volt jelen, köztük a grakováci püspöknek és a zágrábi érseknek képviselője is. Érdekes, hogy a közgyülés elvetette az egyik részvényesnek azt az inditványát, hogy az igazgatóság tagjai más bank Igazgatóságának ne lehessenek tagjai s hogy ne kelljen egyuttal a bank részvényeseinek is lenniök.

Az uj bank pártpolitikai tendenciáihoz hiven a horvátországi parasztosztályt igyekszik majd – főleg hitelszövetkezetek alapitásával – érdekkörébe bevonni.
Ezzel első sorban az Országos központi hitelszövetkezetnek már eddig is szép sikerü akciója ellen akar sikra szállani.