Sín nélkül járó vonat

Egy új közlekedési eszközt próbáltak ki Budapesten a minap: egy olyan vonatot, mely sín nélkül, rosz úton is tud járni s ezért a nagy vasúti közlekedés hézagainak kitöltése czéljára nagyon alkalmas.

Az új találmány eszméje egy franczia mérnökkari ezredestől ered, a ki azonban meghalt, mielőtt találmányát befejezhette volna. Munkáját mások folytatták, - köztük egy Párisban élő hazánkfia, Hegyesi Vilmos mérnök is – s ma már a vonatot átadhatják a forgalomnak.

A vonat, melyet most Budapesten bemutattak, egy automobilszerű mozdonyból és négy kocsiból áll s bármily laza talajon fennakadás nélkül, kellő sebességgel tud haladni. Az ilyen automobil-vonatokat eddigelé nem lehetett használni, mert csakis akkor tudták biztosan kormányozni, ha minden kocsinak külön fékezője s külön kormányosa volt.

E mellett a mozdonynak igen nagy súlyúnak is kellett lenni, a kellő adhacsio elérése végett. Ily nagy súlyú gépet pedig lejtős helyen vagy lazább talajon nem lehet használni.

Az új találmány mozdonya egész máskép van szerkesztve, mint az eddigiek: a mozdony nem vontatja a kocsikat, hanem inkább egy központi erőtelep módjára működik, a mely minden kocsinak megfelelő hajtóerőt ad. Ennek eredménye pedig az, hogy a mozdony egyaránt lehet a kocsik előtt, között vagy mögött s az egész vonat egyformán mehet előre és hátra.

Az egész vonat kezelése igen egyszerű, keskeny vagy lejtős úton, kemény vagy süppedékes talajon egyforma biztonsággal jár s a mozdonyt lehet fűteni benzinnel, szénnel, vagy bármely más hajtó-erő fejlesztésére alkalmas fűtő-anyaggal.

Gyakorlati szempontból az új szerkezetű járműnek nem csekély fontossága lehet olyan helyeken, a melyeket a vasút nem tud megközelíteni, vagy a közúti forgalomban. Nemcsak személyszállításra lehet berendezni, hanem terhekre is. Gyárakból, malmokból stb. nagyobb mennyiségű árút lehet vele szállítani s a katonaság is hasznát veheti. Ezért a bemutatáskor élénken érdeklődött iránta a katonai hatóság is.

Nem lehetetlen, hogy rövid idő múlva Budapesten használatba is veszik majd az új találmányt; az a terv ugyanis, hogy a Margitszigeten a felső és alsó sziget közt most járó lóvasút helyében fognak ilyen vonatokat járatni, még pedig egyenesen fel a Margit-hidra, a mi az eddiginél is kényelmesebbé fogja tenni a szigetre járást.