Egy királyi herczegnő mint vasmegyei virilista

Lajos bajor herczeg feleségének, Mária Terézia királyi herczegnőnek virilistasága dolgában Vas vármegye alispánja érdekes döntést provokált a belügyminiszteriumban.

A királyi herczegnő ugyanis eddig évek során keresztül Vasmegyében levő birtokai után meghatalmazottak útján több községben gyakoroltatta a virilistaságot.

Az 1907-iki évi virilista lajstrom összeállításánál a szombathelyi járás főszolgabírója a herczegnő meghatalmazottait töröltette, azzal a megokolással, hogy Mária Terézia királyi herczegnő nem magyar állampolgár.

A királyi herczegnő megföllebbeztette ezt a végzést, azzal a megokolással, hogy a mikor Lajos bajor herczeg felesége lett, sem osztrák főherczegnői, sem magyar királyi herczegnői rangjáról le nem mondott, tehát még ma is magyar állampolgári jogainak birtokában van.

Az alispáni hivatal döntés végett a kormányhoz fordult. A napokban érkezett Sopronba s belügyminiszter döntése. E szerint a királyi család női tagjai az 1879-ik évi 50-ik törvényczikk 34.§-a értelmében, a mikor külföldi állampolgárral kötnek házasságot, elvesztik a magyar állampolgárságukat.

Mária Terézia királyi herczegnő tehát Vas vármegyében nem gyakorolhatja a virilistaságot.