A főváros szocziálistái a cselédtörvény ellen

Április 28-ikán, vasárnap délután nagyszámú munkásság jelenlétében szocziálista gyűlés volt a városligeti szinkör előtt levő térségen. Napirenden a szocziáldemokrata párt állásfoglalása volt a cselédtövénynyel szemben. Máltás Hugó rendőrtanácsos képviselte a hatóságot a gyűlésen, a melynek Bokányi Dezső volt a szónoka.

Beszéde után a munkásság ezt a határozati javaslatot fogadta el: Az Aréna előtt való térségen április 28-án tartott népgyűlés megállapítja, hogy a gazda és a gazdasági cseléd között való jogviszonyt szabályozó törvényjavaslat a földbirtokos osztálynak a cselédség ellen irányuló egyoldalú hatalmi eszköze, a mely fölébreszti a földesúri középkori jogokat, a cselédben az emberi méltóságot megalázza, a cselédet, mint valami jobbágyot, röghöz köti, békóba veri helyzetének javítását czélzó minden természetes törekvését s így a társadalmi békés fejlődésnek gátja lesz s oktalan intézkedéseivel a munkásosztályt csak fölizgatja.

Azért követeli a népgyűlés, hogy a képviselőház rögtön vegye le a napirendről a törvényjavaslatot, mint olyat, mely egyenes akadálya minden haladásnak és hozza helyébe az általános választói jogot. Az általános választói jog alapján megválasztott képviselőháznak lesz föladata, hogy a cselédtörvényt megalkossa.