Automobil-járatok Felsőmagyarországon

Nagyszabásu tervvel foglalkoznak Felsőmagyarország hivatalos körei.
Arról van szó, hogy azokat az utvonalakat, amelyek a vasuti forgalmon kívül esnek, automobil-járatokkal fogják behálózni.

Az omnibusz-automobilok gyors és nagyobb személyforgalom lebonyolítására igen alkalmasak, mert rajtuk 36 utast lehet elhelyezni és 25-30 kilométernyi távolságot tudnak egy óra alatt megtenni.

Miután Felsőmagyarország egyes vármegyéiben oly utvonalak bőven állanak rendelkezésre, melyeken ugy a kereskedelmi forgalom emelése, mint hires klimatikus és fürdőhelyeink felvirágoztatása érdekében az automobil- közlekedés kivánatos volna, Abauj, Torna, Sáros, Szepes, Ung és Zemplén vármegyék alispáni hivatalainak közreműködése mellett megállapíttattak megyénkint azon utvonalak, melyeken az automobil-közlekedésnek létesítése szükséges és óhajtandó.