Az ujságirók szabadságlakomája

A "budapesti ujságirók egyesülete" néhány év óta márczius 15-ike alkalmából lakomát tart, melyen az egyesület serlegével áldomást mondanak a sajtószabadságra. Az idei lakomát márczius 17-ikén vasárnap rendezték. A kormányt Hegedüs Sándor kereskedelemügyi miniszter képviselte.

Széll Kálmán miniszterelnök levelet írt, melyben tudatta, hogy mint a mult évben, most is örömmel jött volna el, de akadályok tartják vissza, érzelmeivel jelen lesz és a legmelegebb, legőszintébb kivánatai mellett üdvözli a munka és fejlődés hadseregét, mely a jelen Magyarország jogainak, szabadelvű fejlődésének érdekében annyit tett.

Ott volt Perczel Dezső, a képviselőház elnöke, Tallián Béla alelnöke, Rakovszky István, a legfőbb állami számvevőszék elnöke, több képviselő és az írók nagy száma. A lakoma a "Royal" termében ment végbe.

Az első felköszöntőt Vészi József, a budapesti ujságirók egyesületének elnöke mondotta, a gondolatszabadságra. A sajtószabadság örök diadalával együtt Ő Felségét, alkotmányunk koronás őrét köszöntötte fel. Hoitsy Pál alelnök a kormány tagjait, az ország miniszterelnökét és Hegedűs Sándor kereskedelemügyi minisztert köszöntötte fel.

Ezután általános figyelem közt Hegedűs Sándor miniszter emelt szót: A magyar hirlapirodalmat mindig három nagy eszme vezette, a mely egyuttal három nagy érzés is: a nemzeti érzés, felvilágosodás szeretete és a humanizmus. Az a védelem, a melyet a magyar hirlapirodalom ezeknek az eszméknek nyujt és a melyben a magyar nemzetet a legnemesebb feladatai teljesítésében részesíti, az megbecsülhetetlen.

A magyar hirlapirodalom iránt minden kormány és - első sorban, a mai kormány feltétlen hálával és köszönettel tartozik. Nem arra van szükség, hogy erős kormányok legyenek, hanem hogy legyen erős a társadalom.

A társadalom legyen összeolvadva, legyen áthatva attól a nemes érzéstől is, a mely mindenkiben megbecsüli a munkát; és minthogy ennek az érzésnek a leghatalmasabb fakasztója és érvényesülésének legbiztosabb garancziája a magyar sajtó, erre emelem poharamat.

Perczel Dezső az egyesület elnökét éltete. Eötvös Károly elmés felköszöntője Jókainak szólt, a ki nem lehetett jelen. Beöthy Zsolt arra a kivánságra ürített poharat, hogy a hirlapirodalom mindig a nemzet boldogítására fogjon kezet. Többen mndtak még felköszöntőt.