A portugál királygyilkosság

A rémes tett még mindig izgatottságban tartja Európa közvéleményét. A gyilkosság két szerencsétlen áldozatának sorsa mindenfelé részvétet kelt, a véres összeesküvés tervezőit pedig még a portugál köztársasági párt fejei is elítélik.

A tizennyolcz éves uj király, a ki II. Manuel név alatt foglalta el atyja trónját, elbocsátotta Franco miniszterelnököt, a kinek uralma volt a legfőbb okozója az elégületlenségnek és megfogadta, hogy tiszteletben tartja az alkotmányt és összehívatja az országgyűlést,a melyet Dom Carlos uralkodásának utolsó éveiben teljesen mellőztek.

A gyűlölt Franco automobilon Spanyolországba menekült, csak így kerülhette ki a felbőszült köztársaságiak véres bosszuját. Manuel király már első intézkedéseivel megmutatta jó szándékait, mert lemondott arról a 800,000 frankról, melylyel atyja a czivillistát felemeltette.

Uj kormánya, melynek élén Ferreira admirális áll, minden törekvésével azon van, hogy a züllött politikai viszonyokat megjavítsa.

A trónváltozás híre az 55 éves Dom Miguel braganzai herczegre fordította az érdeklődést, mert a herczeg már évtizedek óta azon munkálkodik, hogy a portugál trónra való igényt érvényesítse. Ámbár már 50 éve a bajorországi Kleinhenbachban él és atyjának számkivetése óta nem volt hazájában, mégis nagy pártja van Portugáliában és gyermekeit is abban a reménységben neveli, hogy valaha ismét elfoglalhatják nagyatyjuk trónját.

A braganzai királyi család 1610? óta uralkodott Portugáliában. 1825-ben Brazilia, amely addig portugál gyarmat volt, elszakadt az anyaországtól és VI. János portugál király fiát, I. Pedrot választotta meg braziliai császárnak.

János halála után Pedro Braziliában maradt és a portugál trónt hétéves leánykája, II. Mária da Gloria foglalta el. A kis leányt nagybátyja, Dom Miguel, letaszította a trónjáról, mire Pedro császár lemondott trónjáról és angol, franczia és spanyol segítséggel visszafoglalta leányának a trónt.

Dom Miguel elmenekült Portugáliából. Az ő fia a mostani braganzai herczeg, a kinek, a mint ebből a történelmi visszapillantásból is láthatjuk, nagyon jogtalan a trónigénye.

Mária királynő 1836-ban feleségül ment Ferdinánd szász-kóburgi herczeghez és megalapította a szász-kóburg-braganzai dinasztiát. Ebből az uj családból származik a most meggyilkolt Dom Carlos.

Nem csoda, hogy azok, a kik ismerik a portugál viszonyokat, első sorban arra gondoltak, hogy nem a köztársaságiak, hanem a trónkövetelő braganzai herczeg párthívei tették el láb alól a királyt, és az a gyanú méltán érte a herczeget és pártját, mert a gyilkosok golyója a trónörököst is leterítette, a kiről köztudomásu volt, hogy nyiltan ellenezte atyja alkotmányellenes uralmát.

Vajjon sikerülni fog-e az ifju királynak rendbehozni kis államának zavaros viszonyait – erre a nehéz kérdésre ki tudna válaszolni?! „Nincs nehezebb teher, mint a korona!” – erről az igazságról hamarosan meg fog győződni az uj portugál király is, a ki Nagy Mánuelnek, Portugália legdicsőbb uralkodójának nevét viseli.

Olvasóinknak bemutatjuk az elhunyt trónörökös legujabb arczképét, ugyszintén az uj portugál királynak, valamint a braganzai herczegnek és feleségének képmását.