Az osztrák kormány adótörvényjavaslatai

Két, igen fontos adótörvényjavaslat megszerkesztésével foglalkozik most az osztrák kormány, melyek egyike az épületadó leszállitását, másik a szeszadó felemelését tárgyazza.

Ezen javaslatokra vonatkozólag Koritowski dr., osztrák pénzügyminiszter egy küldöttség előtt a következőkép nyilatkozott:

Az épületadó leszállitása rendkivül közérdekü, mert a nagyobb városokban a lakbérek normális magasságra emelkedtek, minélfogva a közérdek parancsolja, hogy a háztulajdonosok adóterhének mérséklése utján is a házbérek leszállitása előmozdittathassék. De szükséges ezen adó mérséklése a kereskedelem és ipar érdekei szempontjából is, mert a kisebb adóteher folytán a már minimumra csökkent épitkezési kedv ujból fel fog éledni.

A mi a szeszadó felemelését illeti, ezt három irányban való kompenzáczió teszi szükségessé. Az államkincstárnak kárpótlást kell kapni az épületadó-bevétel csökkenéséért, nemkülönben a czukoradó leszállitása folytán beálló apadásért, végül pedig a tartományok pénzügyi terhein is könyiteni kell az államnak, mely nélkül a szeszadó felemelése folytán előálló több bevételből a kormány 30 millió koronát a tartományoknak fog átengedni.

Mindkét törvényjavaslat még a nyári szünet kezdete előtt a törvényhozás elé terjesztetik, mert az uj szeszadó-törvényt már f. évi szeptember 1-én kell léptetni.