A Petőfi család Kiskőrösön

Levél a szerkesztőhöz.

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Jeles írónk, Baksay Sándor, a „Vasárnapi Ujság” márczius 17-iki számának, „Szalkszentmárton” czimű czikkében Petőfi szülőhelyéről úgy emlékszik meg, mint a mely még mindekkoráig nincs végleg megállapítva, s valósznüleg, mint Homér szülőhelye; eldöntetlen is marad már mindörökké.

Bölcsője – úgymond – vitás s az sem állapítható meg, hogy a hét hely közűl, a hol állandó ideig lakott, minő sorrendben és menynyi ideig tartózkodott. E közlemény már irójának előkelőségénél fogva is alkalmas levén arra, hogy bizonyos, már kideritett tények hiteles voltát megingassa, az alábbiakban megkisérlem a czikkiró urat meggyőzni, hogy Petőfinek sem születési helye nem kétes, sem pedig Kis-Kőrösön volt tartózkodásának ideje nem bizonytalan.

A „Vasárnapi Ujság”-nak 1857. évfolyamában közölte Sárkány János ev. Lelkész az anyakönyvi kivonatot, mely igazolja, hogy Petőfi Sándor 1822. év deczember 31-én Kis-Kőrösön született és kereszteltetett.

Ugyanezen lap hasábjain nyilatkozott nyomban a költő testvérje, István, kijelentvén, hogy Sándor testvérje Kis-Kőrösön született, Félegyházán pedig ő látta meg a napvilágot. Petőfi maga – egy költeményét kivéve – mindig kis-kőrösi szülöttnek mondta és tartotta magát, bizonyítványaiban, katonakönyvében, obsitjában, minden okiratában ilyenül van megjelölve.