Tolnay Ákos kiállítása

Vannak művészek, a kiknek semmiféle meggyőződésük, semmiféle hitvallásuk nincsen – ezek az elsők mindig, ha új, népszerű divatok majmolásáról van szó. Ezeknek nem esik nehezükre, ha sutba kell dobniok akármily hosszú ideig vallott meggyőződésüket is s újat kell válalniok a régi helyett.

Hiszen az a régi sem volt a szivükhöz nőve, s minthogy hidegen marad a lelkük az újjal szemben is. Egyszerűen köntös-változásról van szó náluk, mikor valami új áramlatnak meghódolnak. Nem érzik a győzelem édességét és nem keseríti őket a meghódolás kényszerűsége. Ma így festenek, mert a publikum így kívánja, holnap amúgy, ha az izlés más irányba fordul.

Ám nem megy ilyen könnyen az átalakulás azoknál, a kik hittel, meggyőződéssel; nem egyszer fanatizmussal csüngenek a maguk művészi meggyőződései mellett! Ezek is változnak gyakorta, átalakulnak , új utakra térnek, ( a mi nem is lehet máskép, hiszen a ki kivonja magát a fejlődés törvényei alól, az egyszerűen a halálnak nevezte el magát! ), de ezek nehezen győzhetők csak meg valamely új művészi igazság igazáról.

Nem dobják el egykönnyen az elért eredményeket, a míg be nem látják az új czélok, új törekvések realitását, elérhetőségét; alapos tanulmányok után mérlegelik előbb a haladás előnyeit s esetleges veszedelmeit, mielőtt régi ösvényeket mással elcserélni sietnének. A meggyőződés ragaszkodása ez s a becsületesség habozása.

Tolnay Ákos ez utóbbiak közül való. Már régen tért hódított Budapesten az impesszionizmus, már-már teljes diadalra is jutott és Tolnay még mindig a maga régi ösvényén maradt. Festegette tovább érzelmes genre-jeit, édes pasztellfejeit; hű maradt a gondos, aprólékos, részletező rajzhoz, a műteremvilágításhoz s az üvegen keresztül tompán átszűrődő szinekhez.

A szabad levegőt, a fényt, a világosságot, a tiszta szineket, a napsütés felbontó erejét mintha elvből elutasította volna magától – mint festői problémákat. Közben azonban őszinte és becsületes természet-studiomokat csinált, minden elbeszélő, anekdotázó kedvét szegreakasztotta, csupán a festői megfigyeléseket érvényesítette, elemezte a napsütést, a mélyebb árnyékokat, a szelid reflekszeket, - de mindezt magányában, falun s nem kiállításokon, a publikum szeme előtt.

Mikor úgy érezte, hogy rátalált a modernségnek arra az útjára, melyen meggyőződéssel járhat ő is, mikor túl van ime a tapogatózáson, s hite szerint megérett művészete is a nyilvásosságra, akkor összegyűjtötte régibb és újabb munkái legjavát s kiállította az igazgatása alatt működő Urániá-ban.

Világos, hogy az új hitvallású, természetfestő Tolnay sem lehet más, mint a régi Tolnay, csak más eszközökkel dolgozik. A gyengédség és művészetének komoly tisztelete, mely a réginek, mint általában az ő kora gárdájának oly érdemes sajátsága volt, tájképeit is csak úgy jellemzi, mint régebbi arczképeit s alakos képeit.

A hogy nem szertelenkedett akkor, nem tobzódik most sem,- a művészi kicsapongásokat nem ismeri. Egyszerűen felismerte, hogy a szinek értéke más a szabad levegőn, más a napfény behatása alatt; hogy egyszerűbb, kevésbé részletező, sommásabb rajzzal is lehet kifejező a művész s rájött a folthatás titkára.

A mi lelkiismeretes gondosság eddig a kidolgozásban nyilvánult nála, azt most a motivumok megválasztására fordítja, míg a visszaadásukban lehetőleg közvetlenségre és frissességre törekszik. Nagy festői készsége és rajztudása mellett ez a törekvése sikerhez is segíti legtöbbször.

Sikerének eddig csak a nagyközönség tapsolt lelkesen, most beálltak a tapsolók közé kritikusai és művésztársai is. Főleg az utóbbiak, a kik közül nem egyet juttatott sikerhez és az anyagi boldoguláshoz is az ő jóindulatú szolgálatkészsége.

Az Uránia derék igazgatója ugyanis eddig mindig kartársainak érdekeit szolgálta, ez az első eset, hogy végre gondolt magára is. Művészi pályájának ez új hatáskörénél viszonzásul most annál többen gondolnak ő reá, - igaz szeretettel és őszinte elismeréssel.