Megalakult a Magyar Labdarugók Szövetsége

A megalakulás f. hó 19-én történt az István főherczeg szállóban tartott alakuló közgyülésen, melyen megjelentek a B. T. C. képviseletében Iszer Károly és Guttmann Alfréd, a Posta- és Távirda-Tisztv. E. részéről Klebersberg Géza és Némethy Andor, a M. A. C. részéről Orbán Pál és Lauber Dezső, a B. E. A. C. részéről Ujhegyi Sándor és Speidl Zoltán, Magyar F. C. részéről Farkas József és Birkner Rezső, a Budai Ganz-gyár Footballcsapata részéről Gyáros Vilmos és Pöschl Ferencz, a Műegyetemi F. C. részéről Szikla Gusztáv és Lindner Ernő, a 33-as F. C. részéről Hochstein Rezső és Koch Sándor, a Ferenczvárosi T. C. részéről Kárpáthy Béla és Horváth Ferencz, a B. A. K. részéről Stielly Gyula és Bartos Árpád, a Bp. Sp. részéről Boros Ignacz és Lescheditzky Kálmán, Bp. T. és Sp. E. V. Sz. részéről Steiner Hugó, a M. U. E. részéről Füzesséry Zoltán dr., és Füzesséry Árpád dr., a Ganz waggongyáriak részéről Békés Róbert és Romet János. A jegyzőkönyvhitelesítésére Stielly és Lauber kéretnek fel.

Az alapszabályok tárgyalása előtt a közgyülést vezető elnök, Iszer Károly bejelenti, hogy a Nemzeti T. E. nem lép be a szövetségbe, továbbá a Pozsonyi T. E. felvilágosítást kér az iránt, hogy a vidék érdekei miért nincsenek eléggé képviselve. Utóbbi kérdezősködés elintézése a tanács ügykörébe utasíttatik , mert a Pozsonyi T. E. kivánságai az ügyrendhez tartoznak, mely a tanács akaratától függ.

Ezután az alapszabályok tárgyalása következett. Az alapszabálytervezet csekély módosítással elfogadtatott.

Ezután kiküldettek a kandidáló bizottságba. Boros Ignácz, Kárpáthy Béla, Lindner Ernő, Lauber Rezső és Guttmann Alfréd.

A kandidáló bizottság elnöke, Kárpáthy Béla, jelenti, hogy következőket jelöli: Jász Gézát az elnöki, Orbán Pál főhadnagyot, ifj. Stielly Gyulát, Füzesséry Árpádot és Gillemot Ferenczet az alelnöki, Horváth Ferenczet a titkári, Gabona Károlyt a pénztárosi , Takács Józsefet az ellenőri állásra.

Az ezután megejtett választás eredménye:

Beadatott 25 szavazat.

Elnök lett: Jász Géza (Magyar F. C. ) 20 szavazat.
Alelnökök lettek Gillemot Ferencz (Műegy F. C.) 13 szavazat és Füzesséry Árpád dr. (M. U. E.) 11 szavazat, Stielly Gyula 8, Orbán Pál 10 szavazatot kaptak.
Titkár lett: Horváth Ferencz (Ferenczvárosi T. C. ) 23 szavazat.
Pénztáros lett: Gabona Károly (B. T. C.) 22 szavazat.
Ellenőr: Boros Ignácz (Bp. Sp. C.) 16 szavazat.
Számvizsgálók lettek: Békés Róbert, Telkes Aladár és Eisner Ferencz.

Jász Géza megköszöni ugy a maga, mint a tisztikar nevében a megválasztásban nyilatkozó bizalmat, egyuttal indítványozza, hogy az alakuló közgyülés Iszer Károlyt a Football-Szövetség megalakítása és a footballjáték körében eddig szerzett érdemei elismeréseül tiszteletbeli tagul megválaszsza. Az indítványt a közgyülés elfogadta.

Ezután megállapíttatott még az ez évi tagdíj: egyletenként 10 korona.
Ezzel a közgyülés véget ért.
A szövetséghez intézendő levelek Horváth Ferencz főtitkár czimére (Budapest, VIII., Sándor utcza 38. II. e 24a.) küldendők.