Nász az uralkodó családban

Az osztrák uralkodó-családban junius első napjaiban bennünket magyarokat is közelről érdeklő házasság történt: Hohenlohe Gottfried herczeg feleségül vette Frigyes főherczeg harmadik leányát, Henriette főherczegnőt.

A főuri esküvő a Baden melletti Weilburgban volt s megjelent azon ő Felsége és az uralkodó-család számos tagja. A fényes esküvő szertartását Mayer, a bécsi burg plébánosa végezte s násznagyok voltak: Károly István főherczeg, Rainer főherczeg, Hohenlohe Konrád herczeg és Christián herczeg.

A menyasszony édesatyja, a ki negyedszázad óta lakik Pozsonyban, Károly főherczegnek unokaöcscse s a mellett, hogy kitűnő katona (pozsonyi hadtestparancsnok), mint gazdász is az elsők közé tartozik. Hatalmas kiterjedésű birtokait, szénbányáit és gyárait maga kezelte s csak rövid idő óta vette át ezeket egy részvény-társaság.

A családi örömünnep alkalmából a német császár igen meleghangu üdvözlő táviratot küldött az örömapának, a ki a Habsburg-család tagjai közül a királyon kívül a legintimebb barátságban van Vilmos német császárral.