Egy ujkori kuruzsló

Az emberek butasága a legnagyobb istencsapás. De azok, a kik a mások butaságát hasznukra tudják fordítani, mind meggazdagodnak, legföljebb becsukják őket, ha véletlenül összeütközésbe jutottak a büntető törvénykönyvvel. De hány ezer meg ezer szédelgő kerüli el az igazságszolgáltatás sujtó kezét!

A törvény nem minden egyes esetben mond kádencziát és hogy a külföldi törvénykönyvek is többé-kevésbé hiányosak, annak érdekes példáját nyujtja egyik képünk, a mely egy egyszerű német juhászt ábrázol, a ki megunva mesterségét, rávetette magát az orvosi tudományokra és most több mint százezer koronát keres évenkint.

És hiába leplezte le ezt az üzelmet a német sajtó, a törvény nem sujtja büntetéssel azt a kuruzslót, a ki ártatlan szerekkel bolondítja a betegeket; csak akkor csipi nyakon a csalót, ha bajba keveri áldozatát. És a hiszékeny tömeg csak ugy tódul a Hamburg közelében levő Radbruchba, a hol a csudatévő juhász lakik.

A diploma-nélküli doktor nagy ur: csak csütörtökön és pénteken rendel és akkor 5-600 betegnek nyújt segítséget. Ilyenformán természetesen arról sem lehet szó, hogy megvizsgálja páczienseit; neki elég az is, ha a beteg néhány hajszálát nagyítóüveg alá téve, megnézi – és rögtön kész a diagnózis.

Még csak el sem kell menni hozzá a betegnek; elég, ha elküldi egy hajfürtjét. Receptet sem ír a doktor ur: neki már minden betegségre készen van a nyomtatott receptje, a mely egy – egy ártatlan kotyvalékot rendel mindenkinek.

És csodálatos a szuggesztió hatása: Azok, a kik hozzáfordulnak, annyira hisznek a tudományában, hogy uton-utfélen lelkesen hirdetik a juhász csodatévő gyógyitó hatalmát. A legtöbb ember szentül meg van győződve arról, hogy ő gyógyította ki bajából.

A kiket elpusztít a betegség, azok persze már nem szidhatják és a hátramaradottak is megnyugodva bólogatnak: „Egyszer csak meg kellett halnia.”

Mai számunkban bemutatjuk a világ egyik legnagyobb kuruzslójának arczképét. A külseje igen megnyerő: tiszteletreméltó ősz haj koszoruzza magas, értelmet tükröző homlokát; komoly, jóságos szemeiből pedig végtelen okosság sugárzik.

Hát hiszen kell is ahhoz ész, hogy valaki a huszadik században így bolonddá tudja tenni felebarátait. És ez Németországban történhetik, az okos németek hazájában!...