Vendéglősök kongresszusa

A mult héten kedden tartotta meg a IX. évi rendes közgyülését a Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége, a fővárosi és vidéki korcsmárosok, vendéglősök és szállodások élénk részvétele mellett.

A közgyülést, a mely a fővárosi Vigadóban folyt le, Gundel János elnök nyitotta meg. Üdvözölte a megjelenteket. Beszéde során felemlitette, hogy a mostani szomoru időkben minden vendéglősnek be kell látnia a tömörülés és összetartás szükségességét.

Az országban 40.000 vendéglős van, mig a szövetség alig pár száz tagot számlál. Felhivta őket, hogy most, a mikor az ipartörvény a revizió küszöbén áll, a mikor az italmérési törvény is tárgyalás alá fog kerülni, szedjék össze minden erejüket, hogy iparukat a pusztulástól megmentsék, mert az ujabb törvényekben állandóan az a tendenczia uralkodik, hogy az iparosokra a régieknél nagyobb terheket igyekszenek róni.

A törvény-előkészitésnél meghallgatják ugyan az érdekelt szakiparosokat, de óhajtásaikat nem teljesitik.