Az új kormány kinevezése

Gróf Khuen Héderváry miután Budapesten tárgyalásait befejezte, január 16-án Bécsbe utazott, s január 17-én délben tizenkét órakor külön kihallgatáson jelent meg Ő Felsége előtt a Burgban. Audiencziáján a meghivott miniszterelnök jelentést tett budapesti tárgyalásairól s megtette előterjesztését az uj kormány kinevezése iránt. A király hozzájárult gróf Héderváry előterjesztéséhez s a kormányt kinevezte, gróf Héderváry kihallgatása félkettőig tartott s utána az uj miniszterelnök a kabinetirodába ment, a hol háromnegyedóra hosszat időzött. 

Kihallgatása után gróf Héderváry a kihallgatásról és az uj kormány kinevezéséről a következő jelentést tétette közzé:
„Ő Felsége a mai kihallgatáson gróf Héderváry Károlynak a kabinetalakítás ügyében tett előterjesztéseit kegyesen jóváhagyni méltóztatott. Ő Felsége tudomásul vette azt a jelentést, melyet a kormányalakításra vonatkozóan gróf Héderváry eléje terjesztett; a deszignált miniszterelnök egyszersmind jelentést tett Ő Felségének budapesti tárgyalásairól.

Ő Felsége az eléje terjesztett miniszteri névsort jóváhagyván, kinevezte:
miniszterelnökké gróf Héderváry Károlyt, a ki egyszersmind a belügyi tárczát is vállalta, s azonkívül a felség személye körüli és a horvát miniszteri állást is ideiglenesen be fogja tölteni;
pénzügyminiszterré dr. Lukács Lászlót,
kereskedelmi miniszterré Hieronymi Károlyt,
honvédelmi miniszterré Hazay Samu tábornokot,
földmivelésügyi miniszterré gróf Serényi Bélát,
igazságügy miniszterré dr. Székely Ferenczet,
az utóbbit egyszersmind a vallás- és közoktatásügyi tárcza ideiglenes vezetésével is megbizván. 

A kinevezésekre vonatkozó legfelső királyi kéziratokat gróf Héderváry a délután folyamán kézhez fogja kapni, úgy, hogy azokat a hivatalos lap már a holnapi számban fogja közölni. 

A kihallgatás után Ő Felsége megköszönte gróf Héderváry Károlynak fáradozásait. Az új miniszterelnök a kabinetirodából telefonon értesítette minisztertársait kinevezésükről, fölkérvén őket, hogy Bécsbe utazzanak hivatalos esküjük czéljából.”