Kiviteli akadémia

A fiumei kereskedelmi érdekképviseletek, kiviteli akadémiát akarnak felállitani az ottani kereskedelmi és hajózási vállalatok vezetői s e célból a kereskedelemügyi miniszterhez memorandumot terjesztettek fel, mely a mai napon érkezett meg.

Ma, amikor az elméleti tudományok terén tulprodukció van a kereskedelmi és ipari pályákon még mindig hiányzik az a képzett osztály, mely igazi erős kereskedelmet tudna teremteni kifelé s meg tudná védeni és kellőképen képviselni a külföldön a mi kereskedelmi érdekeinket. Ez a szükséglet hivja életre a fiumei tervet, mely teljesen a gyakorlati kereskedelemre nevelő felső iskolát akar létesiteni. 

A tervezett intézetet, melynek teljes neve Magyar Királyi Kiviteli Akadémia lenne, a legkomolyabb munkával készitik elő, s már meg is alakitották a felügyelő bizottságát, melynek elnöke gróf Wickenburg Márk fiumei kormányzó, a tagjai pedig: Kankovszky Ferenc miniszteri tanácsos, a fiumei kormányzóság tanügyi előadója, dr. Morlin Emil miniszteri tanácsos a kultuszminisztérium részéről, Lers Vilmos és Fuhrmann E. miniszteri tanácsosok a kereskedelemügyi miniszterium részéről, továbbá Eiditz Hugó, az „Adria” igazgatója, Steinacker Artur, a fiumei rizsgyár vezérigazgatója, Tolnay Jenő az Atlantica vezérigazgatója, Cosulich T., a fiumei kereskedelmi iparkamara elnöke s az akadémia mindenkori igazgatója. 

Az akadémia ügyében már enquetet is tartottak, melynek megbizásából Kritza István felsőkereskedelmi iskolai c. igazgató tervezetet dolgozott ki. Kétségen kivül áll az – mondja a tervezet – hogy valamely ország közgazdasági és nemzetvagyonosodási állapota külkereskedelmi viszonyainak helyzete irányadó annak megitélésében, hogy az illető ország a világpiacon s a népek gazdasági és kulturális életében milyen poziciót tölt be. Ha ez igy van, akkor el kell fogadnunk az az igazságot is, hogy az ország jólétének elérésére szolgáló eme faktort, a külkereskedelmet a rendelkezésre álló összes eszközökkel elő kell mozditani.

A külföldi kereskedelmünk fejlesztésének egyik legfontosabb tényezője egy kiviteli tanfolyam, mely igazi gyakorlati embereket, szakképzett kiviteli kereskedőket nevel. Ezt a célt akarja szolgálni a kiviteli akadémia, melynek feladata nem tisztán a kiviteli kereskedelem fejlesztése lenne, hanem egyformán az export és import-kereskedelem. 


A hallgatók gyakorlati kiképzése az akadémia főprogrammja.
Olyan intézményei már vannak Magyarországnak a kereskedelmi kiképzés terén is, melyek az elméleti oktatást tüzték ki feladatukul, ilyenek a budapesti és kolozsvári kereskedelmi akadémiák, a fiumei akadémia azonban tisztán gyakorlati irányban akar nevelni, habár a kereskedelmi és közgazdasági kiképzés magas fokán. Igy tehát speciális intézmény kiván lenni külkereskedelmi viszonyaink szükségleteinek szolgálatában s nem hivatalnokokat, hanem gyakorlati kereskedőket akar nevelni. 

Az akadémia székhelye, a tervezet szerint, Fiume lenne mint amely város a legjobban felel meg speciális gazdasági helyzeténél fogva az ilyen irányu oktatás céljainak, s mely a gyakorlati kiképzésre a legtöbb alkalmat nyujtja. A tanfolyam kétévesnek terveztetik s hallgatói azok lehetnek, kik valamely középiskolát végeztek. Megállapitották az intézet költségvetését is a következőkben: a kétéves tanfolyam évi kiadásra 20,000 korona. 

Egybeállitották már a tanrendet is, mely elég jellegzetes. A kereskedelmi szaktantárgyak között vannak: a nemzetközi kereskedelem technikája, tengeri kereskedelmi ismeretek, vasuti és hajózási dijszabások elmélete és alkalmazása, közgazdasági-földrajz és statisztika, áruismeretek.

A kereskedelmi tárgyakat kiegésziti a gyakorló iskola.
A közgazdasági szaktárgyak ezek: közgazdaságtan, a nemzetközi kereskedelem elmélete és Magyarország nemzetközi kereskedelmének ismerete, vámügyek, vámtechnika, tarifák és vámkezelési eljárás. A magasabb képzettségre oktató régi tárgyak: kereskedelmiváltó és tengeri jog, nemzetközi jog és konzuli ügy.

Kiegésziti az oktatást nyelvtanitás: a direkt tanitási módszer felhasználásával a legrövidebb idő alatt a nyelv gyakorlati elsajátitása, különös tekintettel a kereskedelmi és közgazdasági nyelvre. Német, francia, angol, olasz nyelveken kivül mint rendkivüli tárgy szerepel a horvát nyelv is. Végül a hallgatók gyorsirást és gépirást is tanulnak.