Ellenkoaliczió

A nyár elején már szó volt róla politikai körökben, hogy őszre megalakul Magyarországon az új, demokrata koaliczió. Most ez a mozgalom, a melynek pár hónappal ezelőtt csak a benfentesek és jólértesültek voltak a tudói, a nyilvánosság előtt is megjelenik immár és kisérletet tesz, hogy testet öltsön.

A román nemzetiségi képviselők mostanában fejezték be körútjukat kerületükben s részt vettek a szászvárosi nagy román gyűlésben. Ez a gyűlés megbizta a képviselőket, hogy az általános, titkos választói jog kivivására lépjen koaliczióba, minden rendű és rangú párttal, a mely ugyancsak ezen jelszavakért lelkesül. Szeptemberben a tót nemzetiségi képviselők már be fogják jelenteni választóiknak, hogy a nemzetiségi párt (tehát tótok, románok, szerbek együttesen) a nemzetközi szocziál-demokrata párttal s mindazon másokkal, a kik a válsztójog tekintetében velük egy véleményen vannak, az általános és titkos választói jog érdekében koalicziót alakít.

Tehát valóban létre fog jönni az új politikai szövetkezés: az ellenkoaliczió.
Ennek az új szövetségnek – mint föntebb fölsoroltuk – tagjai lesznek:
A nemzetközi szocziáldemokraták, tehát a Bokányi és Weltner-féle tábor, továbbá a tótok, oláhok, szerbek. Sajnos, ezeket is jól ismeri a magyar ember. Hodzsa Milán, Ivánka Milán, Szkicsák Ferencz, Polit Mihály, Vlád Aurél, Vajda-Vojvod Sándor, Brediczeánu Korjolán s a többi magyarfaló nemzetiségi – valamennyinek ismeri a közönség a nevét az országgyűlési tudósításokból, meg aztán a tövényszéki tárgyalásokból. Alig van köztük egy is, a ki már egy-két esztendőt ne ült volna a magyar állam jogai és a magyar nemzet ellen elkövetett izgatás, vagy lázitás bűncselekménye miatt.

Némelyek már arról is beszéltek, hogy az Achim András, a csabaiak volt követe által vezetett parasztpárt is tagja lesz az ellenkoalicziónak. Ebben a pártban ugyanis sokan vannak olyan szegényebb sorsú, pl. napszámos sorban levő emberek is, a kiknek a mai választói törvény mellett nincs joguk. Ez azonban nem valószinű, és pedig nem azért, hogy talán ezek nem vágyakoznának megszerezni a szavazati jogot – esetleg egy meglehetősen zavaros és magyar nemzeti szempontból nem teljesen kifogástalan szövetkezést árán is, de épen a mult hetekben. Nagyváradon olyan összetűzés volt a nemzetközi szocziálisták és az Achim pártjabeliek között, mikor ezeket a nemzetköziek szóhoz sem engedték jutni, hogy Achim maga kijelentette, hogy többé nem barátkozik a szocziálistákkal.