A török országgyűlés megnyitása

Deczember 17-én nyilt meg a török parlament, a mire már olyan régóta készült egész Törökország. A nevezetes esemény nagy külső disszel történt meg, de nem minden zavaró inczidens nélkül. Általános volt ugyanis a vélemény, a melyet még a ma megjelent konstantinápolyi ujságok is megerősítettek, hogy tudniillik a szultán a trónbeszéd fölolvasása után le fogja tenni az esküt az alkotmányra és utána a képviselők egyenkint is le fogják tenni az esküt.

A trónbeszéd, a mely a bulgáriai királyság kikiáltásáról és Bosznia annektálásáról is megemlékezett, elhangzott, de a szultán esküje elmaradt, a minek az lett a következménye, hogy már a parlament megnyitásakor kavarodás támadt és elégületlenség a képviselők közt, akik ennek folytán nem egyenkint tették le az esküt, a mint eredetileg tervezték. Az izgatottság, úgy látszik, nem volt csekély, mert magyarázatot láttak szükségesnek, a mely szerint a szultán már letette egyszer az esküt az alkotmányra és az új eskütétel egyáltalán nem volt a programon.