Wright Wilbur levele a „Tolnai Világlapjá”-hoz

Néhány évvel ezelőtt az amerikai ujságok nyomán Európában is elterjedt a hire annak, hogy az Észak-karolinai Kitty Hawk városkában két yankee valósággal belebolondult abba az erőlködésbe, hogy meghódítsák a levegőt és feltalálják a repülőgépet.

El volt mondva az ujságokban, hogy a két bolondos amerikai ember teljesen félrevonult a világtól egy kunyhócskába. Ott azután egyebet sem csináltak, csak a repülőgépük megszerkesztésén törték a fejüket. Szegény ábrándozók!-mondották az emberek a hír olvasásakor. – Lám, megbolondultak ezek is a lehetetlen után való vágyakozásba, mint annyi ezren évszázadok óta! Hát lehetéséges volna-e az, hogy az ember madár módjára repkedjen a levegőben? Mindent kitalálhat az ember, - mondották a kételkedők – csak éppen ezt az egyet nem!

Teltek az évek – s mi történt? Ismét megemlékeztek az amerikai lapok a két különös yankee-ről, de most már egészen másképpen. A világ elámult azokon a hireken, a melyek ujból szárnyra keltek róluk. Hiszen kiderült, hogy az a két yankee éppenséggel nem bolond, hanem mind a kettő lángeszű ember! S a min olyan sokáig törték a fejüket remetésükben: ime, megvalósult! Kitalálták, megcsinálták a kormányozható repülőgépet, a melylyel madár módjára röpködhetnek a levegőben ide-oda.

Mindnyájan olvastuk azokat a híreket, a melyek a Wright-testvérek repülőgépének sikereiről szólnak. Lapunkban már az első kisérletek óta többször mutattuk be fényképfelvételekben a csodálatos repülőgépet s a vele végzett kisérleteket. Mostanában, mint tudjuk Francziaországban mutatta be a repülőgépet s a vele végzett kisérleteket. Mostanában, mit tudjuk Francziaországban mutatta be a repülőgépet Wright Wilbur. A spanyol király s később az angol király is Pauba utazott, hogy láthassa a csodálatos találmányt.

Olvasóink bizonyára szintén nagyon szeretnék látni ezt a világ csodáját s ez indított bennünket arra, hogy megkisérljük: hátha módját ejthetnők annak, hogy ne csak képeinken, hanem a valóságban is gyönyörködhessenek a Wrigt-testvérek repülőgépének felszállásában. Semmi áldozattól nem szoktuk mi visszariadni, ha arról van szó, hogy olvasóinknak valami meglepő, eredeti érdekességgel kedveskedjünk irántunk tanusított nagy szeretetük és ragaszkodásuk viszonzásául.

Elhatároztuk tehát, hogy módot adunk olvasóinknak a Wright-testvérek repülőgépének és felszállásnak megtekintésére. Lapunk szerkesztője levelet irt Pauba Wright Wilburnak s megkérdezte tőle: hajlandó volna-e bemutatni a repülőgépet Budapesten, a Rákos-mezején? Egyben értesített őt arról, hogy a „Tonai Világlapja” 20.000 korona tiszteletdijat adna neki a felszállásért s egyben megtéritené a repülőgép szállitásának költségeit is.

Az volt ugyanis a tervünk, hogy e felszállás megtekintésére meghivjuk a „Tolnai Világlapja” összes előfizetőit. Sajnos, e tervünk nem sikerült. Wriht Wilbur szives hangu levélben válaszolt lapunk szerkesztőjének és sajnálkozással jelentette ki, hogy ez idő szerint nincs módjában a Budapestre való utazás. A nagy ember levelének hasonmását itt mutatjuk be olvasóinknak.


Wright Wilbur, a repülőgép egyik feltalálójának sajátkezű levele a „Tolnai Világlapja” szerkesztőjéhez. Huszezer korona tiszteletdíjatf ajánlottunk fel Wright Wilburnak, ha bemutatja Budapesten a repülőgépét. Összes előfizetőinket meg akartuk hívni e felszállás megtekintésére. Wriht Wilbur azonban sajnálkozással felelte, hogy ebben az évben nem jöhet Budapestre. Kötelezettségei máshová szólítják. A nagy férfiu angol levelének magyar forditását e czikk szövegében találják meg olvasóink.

A levél magyar fordítás a következő:

Pau, márczius 1.
Kedves Uram!
Levelét megkaptam és sajnálom, hogy kénytelen vagyok azt válaszolni rá, hogy ebben az esztendőben nem lesz lehetséges a Budapestre való utazásom.
Igaz hive
Wilbur Wright s. k.

Szívünkből sajnáljuk, hogy szép tervünk nem valósulhatott meg. De a levél még sem fosztott meg bennünket minden reménytől. Wright Wilbur nem mondott le végleg a meghivás elfogadásáról, csak azt mondja, hogy ebben az évben nem lehetséges Budapestre való utazása. Most ugyanis az egész esztendőre kötelezettséget vállalt már a külföldön való felszállásokra. Talán később mégis megvalósíthatjuk a tervünket, a melylyel előfizetőinknek kedveskedni akarunk.

A levéllel együtt két arczkép is érkezett: a két zseniális testvér legujabb arczképei. Itt mutatjuk be ezeket az arczképeket: az egyik, a kisebbik Wright Wilburt, a másik pedig Wright Orvillet ábrázolja.