Pesti erkölcsök

Azok között a műfajok között, a melyek félig a journalistikához, félig az irodalomhoz tartoznak, a croquis az, a mely az utóbbi években nálunk legnagyobb népszerűségre jutott, azon a réven, hogy viszonyaink szűkössége egy sereg népszerű és nagy tehetségű írót is rávitt a művelésére.

S mivel minden írott műnek az ad súlyt és vonzóerőt, hogy ki s hogyan írja, hirtelen azon vettük észre magunkat, hogy az eredetileg nem sokra becsült croquis irodalmi színvonalra emelkedett. Ebben pedig talán a legtöbb része van Molnár Ferencznek, a kinek croquisjaiban a jókedvű humor, a malicziózus csúfolódás, a dolgokkal való jongleur-ügyességű játszani tudás adományai, szóval azok az adományok, melyek a közönség kegyeinek megszerzésére leginkább alkalmasak, olyan sajátképi írói tulajdonságokkal egyesülnek, mint a legpontosabb részletekig hatoló megfigyelés, a karrikatura meglepően biztos vonalvezetése, az emberlátásnak szinte souverain érettsége.

E mellett megvan még az az előnye is Molnár croquis-jainak, hogy mindig aktuálisak, mert minden torzítottságuk ellenére is mindig a mi fővárosi életünkben gyökereznek, de nincsenek olyan természetű aktualitáshoz kötve, a melynek elmúltával érdekességük is elmúlna.

Szerencsés gondolat volt tehát, hogy a Magyar Könyvtárba, a melynek egyik feladata a közönséget könynyebb-fajta, mulattató és mégis értékes olvasmánynyal is ellátni, fölvették Molnár Ferencz croquis- jainak egy gyűjteményét Pesti erkölcsök czímmel. Csupa torzkép, éles gúnyolódás efféle dolgokon, mint: a pesti ember látogatása a fogorvosnál, a borbélynál, beszélgetés a jouron a zenéről, a Budapest közelében nyaralók és a vasárnapi vendég, az állatkert siralmas viszonyai. Valamennyi torzító tükör.

A ki felületesen olvas, csak a furcsa formákon és vonalakon nevet, a ki a sorok közé is lát, az észreveszi benne a budapesti élet egy-egy félszegségének a vonásait is. Épen ezzel árulja el Molnár még ezekben a könnyű, tollhegygyel írt dolgokban is, hogy mennyire igazi író: mindig van háttere annak, a mit ír s még legcsekélyebb dolgai is összekapcsolódnak az élettel. Croquisjainak már a lapokban való megjelenésükkor is nagy sikerűk volt, egyes tréfái mindenfelé elterjedtek s most, hogy java részüket együtt, egy füzetben kapja meg az olvasó, bizonyára nagyon kapósak lesznek.