Buvárok a leszállás előtt

A sokféle merész emberi vállalkozások között nagy elsimerés illeti azokat, a kik eléggé merészek arra, hogy leszálljanak az ismeretlen tenger mélyére. Mert kiszámithatatlan sok veszélylyal állanak szemben ezek a modern hősök.

Daczára a sokféle elővigyázatnak, daczára annak, hogy a technika minden elképzelhető vivmányait a buvárkodás sikere érdekében igyekeznek kihasználni; vajjon hol van az az emberi hatalom, erő, a mely a több száz és ezer méternyi mély tengerfenék ismeretlen veszélyeit, az ott ólálkodó tengeri szörnyetegeket, a számtalan ólálkodó baleseteket megelőzni képes?

Hol kincsekért, hol mentési szempontból, hol tudományos érdekből, nemkülönben kábel-lefektetéseknél szállanak alá a merész buvárok a lomha tenger mélyére, a hol egy teljesen ismeretlen világ tárul elébük ezer veszélylyel és ezernyi nagyszerüségekkel, természeti csodákkal.

Nem szólva külön arról, hogy csak kiváló jó tüdejű, egészséges szivü és rős izmu, jól fejlett egyéneket vesznek fel buvároknak és oktatnak be a buvárkodás titkaiba, elég egy pillantás a mellékelt képünkre, hogy elképzehessük magunknak: mit jelent az, a mikor a buvár készenlétben van és csak néhány percz választja el attól, hogy több száz vagy ezer métenyire szálljon le a tenger fenekére.

Rengeteg nehézségü ólomtalpakkal ellátott czipőt, vagy jobban mondva botosfélét kap a buvár, de ennek a czipőnek (ezt a nevet kell adnunk neki) az a sajátsága, hogy inkább arra való, hogy a buvárt mintegy odatapassza a tenger fenekéhez, hogy vizáramlások el ne ragadják, tengeri szörnyek könnyedén el ne bánhassanak vele.

Vizhatlan sulyos gummiköppenybe buvik bele a buvár, a ki, mikor fejére teszik a buvársisakot, teljesen el van vágva a külvilágtól és azzal már csak telefonjeladás, csengetés utján érintkezhetik.

Gummicsövek torkollanak a gummiköppenybe, illetőleg a sisakba, s ezen csövön keresztül kapják a buvárok a levegőt felülről, a hajó fedélzetéről. Külön szivattyugép áll rendelkezésükre, külön emelőgépezet szállitja a buvárokat le és huzza fel.

Noha a buvárok fizetése elég busás (némelyik 600-1000 koronát is kap egy hónapra), azért az a koczkázat, a melynek kiteszik magukat, nincsen kellően ellensulyozva, miért is nős embereket nem igen szoktak buvároknak alkalmazni, csak legényembereket.

Sikerült fényképfölvételünk részletei eléggé érthetővé teszik a buvárok leszállásának körülményességeit, valamint a vállalkozás merészségét.