A válság elnapolása

A politikában beállott végre – ugyan csak azt lehet mondani határidőre – a béke, s a válság azon az alapon, melyet lapunkban már jeleztük, hogy t. i. a mostani kormány újból való kinevezéssel megbízatik az ügyek tovább vitelével, csakugyan pihenő pontra jutott. Wekerle miniszterelnök julius 7-én egy óra hosszan tartott kihallgatáson volt a királynál. Ő Felsége hozzájárult a miniszterelnök összes előterjesztéseihez.

A kihallgatás után Wekerle miniszterelnök a kabinetirodába ment, a hol a kabinet újonnan való kinevezéssel járó ügyeket intézte el. Innen a külügyminiszter palotájához hajtatott, a hol Aehrenthal Alajos báró közös külügyminiszternél tett fél óráig tartó látogatást. A tanácskozáson a delegácziók legközelebbi ülésezésének kérdése is szóba került. A külügyminisztériumból a magyar házba tért vissza a miniszterelnök és délután vissza utazott Budapestre.

A hivatalos lap 8-iki száma közölte a miniszterium új kinevezéséről szóló királyi kéziratokat. Első helyen a Wekerle Sándor dr. miniszterelnökhöz intézett következő kézirat olvasható:
Kedves dr. Wekerle! Vonatkozással folyó évi április hó 27-én kelt elhatározásomra Önt magyar miniszterelnökömmé újból kinevezem, illetőleg ezen eddig is viselt állásában megerősítem. Kelt Bécsben, 1909. évi julius 07-én. Ferencz József s. k., Wekerle Sándor s. k.
Az e kéziratban említett áprilisi elhatározás az volt, hogy a király elfogadta a minisztérium lemondását, de egyszersmind megbizta a minisztériumot az ügyek további intézésével.

A hivatalos lapban lévő második kézirat így szól:
Magyar miniszterelnököm előterjesztésére személyem körüli magyar miniszteremmé gróf Zichy Aladárt, magyar belügyminiszteremmé gróf Andrássy Gyulát, kereskedelemügyi magyar miniszteremmé Kossuth Ferenczet, földmívelésügyi magyar miniszteremmé gróf Apponyi Albertet, magyar igazságügyiminiszteremmé Günther Antalt, honvédelmi magyar miniszteremmé Jekelfalussy Lajost, horvát-szlavon-dalmát tárczanélküli miniszteremmé Jonpovich Gézát újból kinevezem, illetőleg ezen eddig viselt állásaikban megerősítem, a magyar pénzügyminisztérium vezetésével pedig újból miniszterelnökömet bízom meg.  Az illetőkhöz intézett kézirataimat további intézkedés végett idezárom. Kelt Bécsben, 1909. évi julius 7-én. Ferencz József s. k., Wekerle Sándor s. k. Közli ezután a hivatalos lap az egyes miniszterekhez külön-külön intézett kéziratokat kinevezésükre, illetőleg eddig is viselt állásukban való megerősítésükre vonatkozólag. Az utolsó kézirat Wekerlét újra megbízza a pénzügyminisztérium vezetésével.