A fiumei kormányzó fölmentése

A hivatalos lap egyik közelebbi száma jelentette, hogy a király gróf Nákó Sándor fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzót ettől az állásától saját kérelmére fölmentette, és neki ebből az alkalomból kiváló szolgálataiért elismerését fejezte ki. Gróf Nákó mint kormányzó igen kényes állást teljes sikerrel töltött be; több mint három évi kormányzása alatt a politikai viszálykodás, melyben a magyar kikötőváros korábban annyira kitünt, állandóan szünetelt, a mi valószinűleg nem annyira a fiumeieknek, mint inkább gróf Nákó tapintásának volt köszönhető.

Hogy Fiuméban a kereskedelmi és ipari élet nyugodt fejlődése fönn nem akadt, sőt a korábbinál nagyobb arányokat öltött, ez annak az eredménye, hogy gróf Nákó tudta a békét és a rendet biztositani. Mint a magyar állam képviselője, a nemzetközi érintekzésben fényesen és gavallérosan állta meg a helyét s az angol és az amerikai hajóhad látogatásai alkalmával sok szimpátiát szerzett a magyarságnak.