Mikszáth Kálmán jubileuma

Annak a kulturális nemzeti ünnepnek, a mely Mikszáth Kálmán irodalmi munkásságának negyvenedik esztendejére készül, egy lelkes fölhivás az első harangkondulása. Ebben a fölhivásban a jubiláris ünnep teljes bizottsága — gróf Apponyi Alberttel az élén és kebelében a közéletnek, az irodalomnak, tudománynak, művészetnek, társadalomnak szinte minden kitűnőségével — azt adja tudtul, micsoda ajándékot ád ebből az alkalomból a magyar közönségnek.

Megállapíthatjuk, hogy a mit ád, méltó arra, hogy megünnepeljük. Megkaptuk Mikszáth Kálmán 30 kötetnyi munkáját, alkotásának azt a részét, a melyet maga az író legjobbnak tart — husz könyvbe foglalva. Ezt a husz könyvet a legfinomabb famentes papirosra külön erre a czélra készült betűvel nyomtatják.

Maga Mikszáth Kálmán rendezl sajtó alá őket és végleges kiadás gyanánt adja át a közönségnek, az irodalomnak, az időnek. Nem lesz a teljes Mikszáth — adja Isten a teljességnek ezt a betelését minél későbben! - de kész, végleges, változhatatlan része az egésznek és maga is elegendő ára egy biztos irói halhatatlanságnak.

A jubiláris gyűjtemény minden példányán ott lesz az író művészi képmása, alatta sajátkezű névírása. Ennek az ünnepi átadásnak meglesz az a sajátossága is, hogy szebb és gazdagabb lévén az előbbi kiadásoknál — hiszen harmincz kötelet ád husz könyvben — olcsóbb is lesz, mint azok voltak.

A két egyenként tíz könyves sorozatban megjelenő teljes gyűjtemény ára 80 korona, mind a husz könyv díszes kötésben 180 korona. Az összeget lehet egyszerre, lehet három részletben is fizetni. A jubiláris kiadás czélját a következő sorokban mondja meg a fölhivás:

A mi nemzetünk lelkében, képzeletében és érzésében meleg és derűs, igazszavú és szeretetreméltó, hűséges és biztató: ott ragyog Mikszáth költészetében. Tréfálva itél, évődve vigasztal borongva gyönyörködtet, mesélve jövendöl. E költészetnél mi sem tárja föl gazdagabban és elevenebben korunk magyar lelkét: mi sem erősíti jobban idehaza önmagunkban való méltó bizalmunkat; mi sem terjeszti messzebb idegenbe jogunkat a megbecsültetésre.

Köszönjük meg neki; köszönje meg egész nemzetünk. A mint teljes életében azon dolgozott, hogy ez a föld a mi nemzetünké maradjon: fejezzük ki iránta hálánkat azzal, hogy ennek a földnek azt a kicsiny darabját, melyet az ő eleinek, apáinak verejtéke öntözött, ajándékozzuk vissza neki.

Az előfizetési dijat illetve a megrendelést a Belvárosi Takarékpénztárhoz Budapest, Kigyó-tér 1.szám alá kell beküldeni.