Tavaszi tárlat a Műcsarnokban

A képzőművészeti társulat tavaszi kiállítása, mely április 1-én nyilt meg a Műcsarnokban, 498 műtárgyból áll, a mely a magyar művészek úgynevezett téli termelése. A kiállításon nincsenek ugyan nagyszabású művek, de művészi színvonala bizonysága a magyar képzőművészet haladásának. A kiállítás anyagából a következő jelesebb műveket mutatjuk be lapunk olvasóinak:

Magyar Mannheimer Gusztáv egész falat foglal el színgazdag képeivel. Kedvencz tárgyát, a római Campagnát örökíti meg számtalan színgazdag tájképén. Mesteri alkotása „Kertünkben télen” czímű műve, a mely nagy tudással örökíti mag a tél finom, szürke színeit és puhán adja viasza a friss hó pompásan megfigyelt árnyalatait.

Kacziány Ödön meleg érzéssel festett holdas hangulatai közül a legkiválóbb „Holdkelte a tengeren” czímű műve. A holdas hangulatok festését Kacziány oly nagy tökélyre vitte, hogy e téren úgyszólván egyedül áll, úgy megfigyelése finomságával, mint technikai tudásával.

Edvi Illés Aladár ugyancsak egész tájképsorozattal mutatkozik be. A Kiskunság szélmalmait örökíti meg valamennyi képén, melyek közül különösen kitűnik „Szélmalmok” czímű műve, nagy művészi tudással festett borongós hangulatával. Bruck Lajos, ismert veterán festőnk, üde színekkel festette meg egy németországi „Kastély irattárát”, mely alkotása méltán sorakozik kedvelt szalon-festőnk eddigi alkotásai mellé.

Szlányi Lajos, a szolnoki művésztelep kiváló tagja gazdag gyűjteményes sorozatából legnagyobbik alkotását mutatjuk be, a „Balaton”-t, a melyen a művész pompás színekben örökíti meg egy juniusi meleg nap hangulatát, kiválasztván e czélra a magyar tenger festőibb részét, a badacsonyi hegy öblét.
Túry Gyula, ez a sokoldalú művészünk, ez alkalommal kisebb képekkel jelenik meg a tárlaton. „Tanyai udvara” intim kis részlet az Alföldről, hangulatos és magyaros.

Gergely Imre meglepő keleti tárgyú műveinek legjobbika a „Tuniszi vásár” czímű, a mely a kelet színgazdag esti hangulatának minden árnyalatát művészi megfigyeléssel adja vissza, gazdagítva mozgalmas csoportokkal.

Udvary Géza, a fiatal gárda egyik legjelesebb tehetsége, „ Heine” czimű alkotásával megint nagyot haladt kitűzött czélja felé. Lombok árnyában ül a halhatatlan költő, gondolatokba merülve. Egyöntetű zöldes hangulat uralkodik a képen, mely mintegy álomképpé varázsolja a művész sikerült alkotását.

Murányi Gyula fiatal szobrásznak parasztcsoportjának „Kupaktanács” a czime, plasztikus illusztrácziója a falusi történeteknek. A sikerült alkotást Nógrádmegye adja ajándékba a legkiválóbb magyar írónak, Mikszáth Kálmánnak.

P.G.