Booth Vilmos tábornok

Nyolczvanhárom éves korában meghalt az „Üdv hadseregé”-nek alapitó és vezénylő tábornoka: Booth Vilmos. Rendkivül érdekes, figyelemreméltó ember volt Booth Vilmos, a kinek tanitásait nemcsak Londonban, föleg a szegények között, hanem világszerte ismerték.

Booth tanitott. Egy olyan szocziális álmodozó volt, a ki a szebb, nemesebb után való törekvéseket hirdette s a világnak majd minden pontján voltak hivei. Ezek alkották az „Üdv hadseregé”-t, a melynek tábornoka, vezéreként Booth Vilmost ismerték el és tisztelték. Ennek a társadalmi felekezetnek a világ hiuságain való felemelkedés volt a rövidre fogott kátéja.

A jótékonyság jegyében hatalmas szervezetté nőtt, nálunk azonban nem tudott tért hóditani. Igazi helye azok a nagy államok, a hol a nagytőke már régóta megnövesztette a tömegnyomort. E szervezetnek, a mely egyenruhát hordott, s a társadalmi osztályok minden rétegére hatott, volt a szellemi főpapja Booth, a kinek helyét most a fia, Bromwell foglalja el.

Boothnak az volt a czélja, hogy a társadalmi nyomor és züllöttség ellen a jótékonyság, a felebaráti szeretet, a bibliai áldozatkészség fegyvereivel küzdjön. Ezért képletesen az „Üdv hadseregé”-nek nevezte el hiveinek táborát, a mely a jóért, nemesért és a magasabb emberi eszmékért küzdött.