Az adó

 Az adókivetés nem épen egyszerű, de annál fontosabb munkája most van folyamatban országszerte. A pénzről mondotta egyszer Wekerle Sándor, hogy az lehet sok, lehet kevés, de elég nem lehet soha. Az adóra így lehet fordítani ezt a mondást, hogy az adó lehet elég, lehet sok, de kevés nem lehet soha. Mert nem volt még ember Magyarországon, de alkalmasint más országban sem, a ki az adóját – keveselte volna. Senkinek sincs vidám napja akkor, a mikor az adóczédulát megkapja. Mégis a legtöbb ember a házához várja, mert az adófizetés gyönyörűségével bizony nem igen szoktunk mi magyarok. Akár hová szivesebben megyünk, mint az adóhivatalba. Pedig azt már nagyon jól tudjuk, hogy az adót fizetni kell. Rengeteg nagy egy modern állam háztartása, temérdek kötelessége, terhe, föladata és mind e rengeteg föladat teljesítő eszköze a polgárság szolgáltatása.
Az adó tehát szükséges dolog. De szükséges, hogy az adózásnak is meglegyen a maga kettős erkölcse. Az egyik erkölcs az, hogy az adó termékeny befektetés legyen. Ez azt jelenti, hogy az állam polgárságának a maga áldozataiért megfelelő és minél gazdagabb ellenszolgáltatást kell kapnia. Az adónak vissza kell térülnie a közösség és a közösségben mindnyájunk javát és érdekét szolgáló alkotásokban és intézményekben.
A másik köteles erkölcse az adózásnak az arányosság, vagyis a közterhek elosztásában a polgárok teherviselőképességének emberséges és méltányon figyelembe vétele. Mostani adórendszerünknek rettenetes hibája az, hogy nem ez elv alapján épült. Egyforma elbánásban részesíti az erőset és a gyöngét, sőt inkább az erősnek kedvez, a mi nyilvánvalóan helytelen.
Az az igazságos adórendszer, a mely a fölöslegbe mélyebben markol, hogy a szükségeset, sőt nélkülözhetetlent kimélje. Azonkivül a különböző jövedelmi ágak megadózásában sincs meg az arány és igazság.
Wekerle Sándor megalkotta az új adórendszert, kész a törvény, de az életbeléptetése még egyre késik.
Pedig ez a mostani, régi rendszer elavult, sérelmes, a mai kor gazdasági fölfogásának több meg nem felel. Egy méltányosabb, igazságosabb, jobb rend megalkotása, illetve bevezetése sürgős föladat. Magyarország adózó népe a teherért, a melyet viselni kénytelen, megérdemel legalább annyit, hogy ezt a terhet méltányosan rójják ki rája.