A világ legnagyobb lövege

Ismét alkalmunk kinálkozik, hogy a hadászat teréről mutassunk be olvasóinknak egy csodálatos dolgot. A hadászatban, mint ismeretes, olyan nagy arányosságok kezdenek most előtérbe nyomulni, a melyek feledtetni látszanak, hogy volt régente idő, a mikor csakugyan az volt a félelmetesebb ellenfél, a kinek hadi eszközei messze tulszárnyalták az ellenfelét. Rettenetes mordályok, puskák, óriási kardok, csatabárdok, sulyos lándzsák tették félelmetessé a küzdő ellenfelet, a ki ugyszólván tele volt aggatva, felszerelve minden fajta gyilkoló szerszámmal.

A puska csövek olyan öblösek voltak, mint valami trombita. A csatakigyók, a melyeknek külön nevük is volt, szintén óriási nagyságuak voltak, némelyik olyan volt, hogy örvendhetett a küzdő fél, ha valahol jól besánczolhatta és nem kellett minduntalan helyet cserélni az ágyukkal. Az ágyuk hol vasból, hol bronczból készültek, megtöltésük ugyancsak fáradságos volt, mert abban az időben a puskaport formalieter belegyömöszölték, beleverték az ágyuban, mint a tölteléket. Mindezek daczára, ha egy középkori, vagy az ujkor elejéről, közepéről való harczos látna egy mai ostrom, vagy partvédő, vagy angol Dreadnought-ágyut, bámulatában azt sem tudná, hogy hová legyen.

Ehhez mérten aztán a lövegek is oly nagyarányuak, hogy semmi tulzás sincs abban a képben, a mely által szemlélhetővé teszszük a világ ez időszerinti legnagyobb lövegét. Ezt a legnagyobb löveget Amerikában készitették és annak láthatóvá tételére, hogy a löveg egy kifejlett emberhez viszonyitva minő nagyságzu lehet? A löveget ugy mutatjuk be, amint egy rendes növésü katona áll mellette. Bizony: a löveg egy cseppet sem kisebb a katonánál, nem is vékonyabb, hanem épp olyan átmérőjű.

A képen látható katona egy méter hetvenöt czentiméter magas, ugyanakkora a löveg is. A löveg átmérője negyven czentiméter, ezek szerint ez a világ legnagyobb lövege. A löveghez tartozó ágyu az amerikai Sandyhook erőd partvédelmére van elhelyezve. Oly hatalmas ez az ágyu és a lövege és oly drága a lövés maga, hogy idáig alig lőttek talán tizet vele. Ebből a lövegből ugyanis csak nyolczvanat lehet elsütni az ágyuból, mert azontul az ágyu csöve már használhatatlanná válik. Minden lövés közel harminczezer koronába kerül. Maga a löveg közel harminczezer koronába kerül. Maga a löveg kétezer négyszáz angol fontot nyom és husz kilométernyi távolságra repül.

Az elmondottak igazat adnak nekünk, a mikor azt állitjuk, hogy a hadászat terén nem mult el a nagyarányuságok ideje.