A fejedelmek úszó palotái

Minden nagyobb tengeri hajó építése sok pénzbe kerül, akárhány esetben nem is százezrekbe, hanem milliókba. Mind a mellett, különösen ha tekintetbe veszszük, hogy ezeken a nagy hajókon több száz, néha egy-két ezer útas is talál kényelmes ellátást, ezeket a nagy hajókat épen nem tarthatjuk oly fényűzési tárgyaknak, mint az amerikai milliomosok és az európai fejedelmek úszó palotáit, melyek rendesen sokkal kisebb terjedelműek ugyan de kiállításuk oly pazar, hogy építési költségük a nagy hajóéval versenyez, sőt felűl is múlja.


Az orosz czár *Sarkcsillag* nevű, régebben sokszor emlegetett yachtja 24 millió koronába került. Valószínűleg ez volt a legdrágább magán hajó s ehhez képest a legdíszesebb is. Piros, fekete és fehér márvány mozaik padlózata van mindenütt; a közepén még szőkőkút is pompázik. A szalon, a szobák, a fürdők és más helyiségek ritka fából készültek: falaikon drágakövek és más válogatott díszítések láthatók. 


Különben a czárnak azon kívül még négy más yachtja is van; de legjobban szereti használni a 4334 tonna tartalmú *Zászló*-t, melyet eredetileg hadihajónak készítettek s csak később alakítottak át diszhajóvá. Ez a *Sarkcsillag*-nál sokkal egyszerűbb hajó, s mégis 12 millió koronába került. A czári termeken kívül van benne két gyermekszoba. Az egészet villammal világítják; a villamdrótok hossza összesen 32 kilométernyi. A czár különös parancsára a szobák falait ige értékes falemezekkel burkolták.


Vilmos német császár a *Hohenzollern* nevű hajón szokta tengeri utazásait tenni, mely 3773 tonna tartalmú, s a császár saját tervei szerint készült. Hoszsza 90 méter. Építése négy millió márkánál többe került, s a többi yachtokon is található helyiségeken kívül egy igen nagy és pompásan felszerelt ebédlő terme is van.


A legértékesebb fejedelmi yacht állítólag a sziámi királyné. Neve *Maha Saku* azaz *a legszebb hajó*. Többször átalakították s javították úgy, hogy már 25 millió koronánál többet költöttek rá. Külsőleg inkább a hajóhadhoz hasonlít, mert nagy előrésze, két úgynevezett hadiárbocza van s a mellett oldalain Armstrong-féle ágyukkal ellátott tornyok emelkednek. A termeket keleti fénynyel rendezték be.Talán az összes fejedelmek közötti legtöbbet tartózkodik yachtján György görög király, ki már ifjú korában tengerész volt. Érdekes felemlíteni, hogy neje, Olga királyné az orosz hajóhad admirálisa s az egyetlen női tengernagy a világon. A királyi pár Amphitrite nevű jachtja Angliában készült, igen szép felszerelésű s e mellett rendkívül gyors járású.


Híres fejedelmi hajó még az Alberta, a belga király tulajdona. Kilenczven méternél valamivel hosszabb, szép yacht ez, melynek készítése mintegy 12 millió koronába került. Az ebédlő terem felett pompás szines üvegből készült kupola emelkedik. A királyi hálóterem a hajónak egész szélességét elfoglalja s rendkívül gazdagon van fölszerelve; velenczei stylben készült fehér és kék szinű falai vannak.


Híres és drága yachtja van továbbá az egyiptomi khedivénak is, bár ez nagyon ritkán használja, mert nem szeret a tengeren járni. A hajó neve Mahrona és 4300 tonna tartalmú.


Az angol király yachtja, Viktória és Albert, szintén szép hajó, de az előbbiekkel nem hasonlítható össze pompára nézve, bár kényelmes és ízléses. Tonna-tartalma 2470. Ezen is gyermekszoba. Edvárd király másik yachtja, az Osborne 76 méter hosszú, kényelmes és elég fényes berendezésű.
Igen természetes, hogy ezeknek az úszó palotáknak a fentartása is nagy összegekbe kerül. Átlag véve mondhatni, hogy egy 3000 tonna tartalmú hajónak állandó rendben tartása havonként mintegy 100,000 koronát emészt föl. 


Vanderbilt amerikai milliomos nem rég azt beszélte, hogy Valiant nevű gőzyachtja nyolcz hónap alatt félmilliónál többe került; a fejedelmi yachtok fentartása pedig külön kiadásokat kiván. Az orosz czár számítások szerint minden egyes nap, midőn yachtjával utazik, 20,000 koronát kénytelen arra fordítani. A saját yacht tartása tehát mindenben olyan költséges kedvtöltés, melynek terhét a gazdag fejedelmi pénztárak is igen megérzik.