Közlekedés a Mars lakóival

A csillagászati ismeretek népszerűsítése óta általában elfogadta a laikusok közvéleménye azt a tetszetős elméletet, hogy a hozzánk aránylag közeli Mars bolygón az emberekhez hasonló értelmes lények lakhatnak. Komoly csillagász soha és sehol nem mondotta ki ezt, bár a lehetőséget elvitatni nem lehet, mivel igen sok hasonlóság van a földgömb és a Mars sajátságai között.


Senkinek sem lehet kifogása az ellen, hogy költők és regényírók ezt a sok hasonlatosságot kizsákmányolják s a Mars valószinű lakóiról minél többet tudnak beszélni. Úgy látszik azonban, hogy a laikus közönség már ennyivel nem elégszik meg, mert évek hosszú sora óta oly gyakran emlegették előtte a Mars bolygó értelmes lakóit, hogy már a napilapoknak s népies iratoknak ilyféle közléseit természetes valaminek tekinti s hajlandó minden tódítást és kiszínezést készpénzül fogadni el.

 

Így igen sokszor olvashatunk a lapokban a Mars fölszinén mutatkozó jelekről, melyek állitólag az ott lakók jelzései volnának, mintegy kisérletek arra, hogy a Mars lakói érintkezésbe léphessenek a föld lakóival, kiknek létezéséről ismereteik előrehaladottsága következtében nekik állitólag már biztos tudomásuk van.


Legközelebb is végigjárta a lapokat egy ilyen tárgyú közlemény. Az ok, mely e közleménynek tápot adott, az volt, hogy a híres Harvard csillagvizsgáló-toronyban Douglas csillagász deczember 8-án a Mars bolygót tanulmányozván, annak fölszinén egy óra és tiz perczig tartó világos, fehér pontokat látott, melyek vonalban futottak össze. Maga a csillagász feltünőnek találta ugyan ezeket a jelenségeket, de nem épen szokatlanoknak, hiszen nem csak a Marson, hanem más bolygókon is mutatkoznak néha oly apró világos foltok, különbözők a többi, állandóan látható foltoktól, melyek közül a sárgáspirosakat szárazföldeknek, a szürkéket tengereknek szokták mondani. De esze ágában sem volt, hogy ezeket a rendkívüli fényeket értelmes lények által mesterségesen előidézett tüneményeknek tartsa.


Ily föltevés megerősitésére jelenlegi észleleteink még nagyon tökéletlenek. Lehet, hogy felhők vagy magas hegycsúcsok jelentek meg ily alakban; de ezt sem lehet biztosan állitani, épen az észleletek tökéletlensége miatt. A lapoknak azonban már ennyi is elég volt. A legtöbb egyenesen azt állitotta, hogy ezek a rendkívüli fénylő pontok óriási tűzijátékok, melyeket a Mars lakói azért csinálnak, hogy segélyükkel táviratot küldjenek a föld lakóinak s ezek hasonló módon igyekezzenek velük összeköttetésbe lépni.   Igen gyakran lehet ily elméleteket olvasni még komoly csillagászati művekben is, annál inkább a napilapok tárczáiban, melyek irói gyakran oly modorban beszélnek a Marsról, mintha a jelenlegi csillagászati távcsöveken már egészen közelről láthatnók ezt a bolygót. Egyik előkelő franczia iró, Claretie Gyula, nem rég még azt is tudományos igazságként hirdette, hogy a Mars felszinén a fák és bokrok lombjai piros szinűek, a tenger zöld szinű s az emberek kisebbek és gyöngébb testalkatúak, mint mi. Elmondja aztán, hogy a Marson örök sötétség uralkodik s egész évben csak 24 órán át van világosság, holott tudvalevő dolog a csillagászok előtt, hogy ez a bolygó is körülbelül ugyanannyi idő alatt fordul meg a maga tengelye körül, mint a föld s igy ott is rendes váltakozás van nappal és éjjel között.


Nem állitható tehát, hogy a Marson vannak vagy nincsenek értelmes lények, hanem csak annyi, hogy erről ma még határozottan nem szólhatunk. A harvardi csillagász által emlitett fehér foltok különösen a bolygó sarkvidékén gyakran láthatók s nem lehetetlen, hogy ezek a mi sarkvidékeinken levő kő- és jégtömegekhez hasonló tünemények képei. Más ily fényes foltok is lehetnek hó- vagy felhőképek, de semmi esetre sem emberi, vagy általában értelmes lények által előidézett fényforrások.

 

Elég e tekintetben emlékeztetnünk olvasóinkat arra, hogy minden ilyen fényfolt, melyet jelenlegi távcsöveinkkel a Marson észrevehetünk, legalább száz négyzetkilométernyi terület s ily területeket lángbaboritani még a Mars embereinek sem lehet könnyű mesterség. A holdon, hol tökéletes távcsöveinkkel már 200 méter hosszúságú területet is megkülönböztethetünk sokkal biztosabban lehet a hegyeket és tengereket kijelölni, de arról, hogy a Mars bolygón a bokrok és fák szineit is megismerhessük, szó sem lehet.


A Mars lakóival való közlekedés ennélfogva ma még komoly dolognak nem tekinthető. A mit a hírlapok és laikusok e tárgyról összeirtak, az szép képzelgés lehet, de határozottan kárára van a tudományos kutatásnak, mivel a megismerhető dolgokat a képzelet alkotásaival keveri össze. Nagy bölcsesség van abban, ha tudjuk, hogy mit nem tudhatunk.