A fekete ostor

Néhány év során bebizonyosodott, a mit különben a jószeműek mindjárt észrevehettek, hogy fiatal novella-íróink közt Biró Lajos a közé a kettő-három közé tartozik, a kik leginkább meg tudják fogni az olvasó közönség érdeklődését a nélkül, hogy művészi lelkiismeretükből valamit is fel kellene áldozniok. Egy sereg novellás könyv, egy vagy két regény, egy nagy publikum-sikert aratott szindarab ennek a tanubizonyságai, - ezekkel Biró Lajos legnépszerűbb s a legolvasottabb iróink közé jutott.

Nagy intelligencziája, a mely szinte souverain módon uralkodik a legnehezebb témákon is, ritka technikai biztonsága, a mely képessé teszi arra is – a mi a legnehezebb dolgok közé tartozik, hogy a mit nem  lehet megoldani, azt észrevétlenül megkerülje, tömöritő képessége, a mellyel egyetlen helyzetbe, sokszor egyetlen pointebe össze tudja foglalni egész életek drámáit – feléje vonzzák az olvasó érdeklődését.

Megvan benne az egyenletesség fiatal iróknál nem épen gyakori erénye : ha munkái nem egyforma értéküek is, mindig megmaradnak az iró szinvonalán, sohasem csalódunk bennük. Mindig van érdekes mondanivalója s mindig érdekesen mondja el. A mai társadalmi és erkölcsi berendezkedéssel szemben mindig kritikai állást foglal el, szereti megmutogatni hazugságait, hézagait, tökéletlenségeit, de nem vész el müvészi ere a tendencziában.

Néha mintha nagyon is objektiv volna : egyszerüen rámutat valamire, nyugodtan, okosan, hidegen, a nélkül, hogy a legcsekélyebb felindulást mutatná. Mintha az iro lelke csak tükör volna, melyben nem hagynak nyomot az élet változatos, izgató képei, melyek sorra megjelennek benne. Ezek a tulajdonságai, más egyebekkel együtt, megvannak új könyvében is, melynek czime,  A fekete ostor és egyéb történetek. A kötetben tizennyolcz novella van, az iro legújabb termésének javából.