Orosz izgatás a rutének közt

A máramarosmegyei ruténeket a vallási izgatás után most már határozott államellenes irányú bujtogatással igyekeznek az orosz pénzzel megfizetett izgatók föllázítani. A máramarosszigeti királyi ügyészség kétségtelenül megállapította, hogy az izgatók Oroszországból kapják a lázító tartalmu nyomtatványokat.

Az elmult hét folyamán is érkezett egy ilyen küldemény a rutén mozgósítás főfészkébe, Izára. A csomag tartalmául magvak jelzés volt kitüntetve, de a csendőrség, a melynek föltünt a csomag, megállapította, hogy ezek a magvak lázító czédulák, a melyek a leggyalázóbb kifejezésekkel illetik a magyarságot és egy jobb jövőt jósolnak a legközelebbi időkre a ruténségnek, csak „szeretettel és bizalommal várják a minden oroszok atyjának eljövetelét, a ki meg fogja szabadítani mindannyiukat papok, az urak és a zsidók kizsákmányolásától.”

A verhovinai kis falvakban mégis most már egészen nyíltan hirdetik a rutének, hogy betelt az idő és a czár atyuska csapatai már ma-holnap itt lesznek, hogy fölszabadítsák őket. A rutének viselkedése nemcsak egyszerű fenyegetőzésben kezd megnyilvánulni, hanem itt-ott már erőszakosan is kezdenek föllépni, úgy, hogy Szabó Sándor máramaros vármegyei alispán kérésére Iza községben egy szakasz gyalogos katonasággal erősítették meg a csendőrséget. Nagyobb katonai erősítést kaptak még ezenkívül a huszti és técsői járásban lévő csendőrőrsök is. E két járásba fészkelte be ugyanis magát különösen a mozgalom, a melyet orosz pénzzel szítanak.

A rutén nép, a mely amugy is hajlandó a legkülönfélébb és legképtelenebb meséket elhinni, a Huszt közül járt titokzatos repülőgép megjelenítéséből azt magyarázza ki, hogy ez intőjel volt a fölkelés megkezdésére. A községi és a körjegyzőknek van a legnehezebb dolguk ezekben a rutén községekben, mert az elbódított néppel elbánni és a jog és törvény tiszteletére rábírni őket rendkívül nehéz föladat. Csakis a figlyárok , a hivatalos agitátorok kerülnek törvénykézre, mert ezeknek értelmisége is rendszerint nagyobb. Most már a fölizgatott falvak lakói közt energikus kézzel a csendőrség vált szükségessé, a csendőrség fog rendet teremteni és hogy nagyobb nyomatéka legyen az eljárásnak, ezért vált szükségessé a katonaság kirendelése.