Házak eltolása

Ma már a ház nem a földhöz kötöttség jele. A magyar nyelv is például a házasodás szóval épen azt akarja kifejezni, hogy a férfi, bolyongó, csapodár teremtménye az Uristennek, egy helyben marad, házhoz, családi tüzhelyhez kötődik, megállapodik. De amint minden fogalom értelmét és jelentését veszti a mindent fölforgató modern életben, a ház fogalma is elvesztette az állandóság, a helyhez kötöttség értelmét. Ma már szóról-szóra megfogják a házat, fölemelik és elviszik akárhová.

Már néhányszor írtunk erről a technikai csudáról, azzal az eseménnyel kapcsolatban is, amikor egy amerikai házat a főutról egy mellékutcába vittek s mert az utca szűk volt, a házat kettévágták és két darabban szállították az uj rendeltetési helyére. A házeltolás egyik elengedhetetlen alapföltétele természetesen az, hogy a ház önmagában jó és erősen épített legyen, a szerkezeti részei egymással olyan összefüggésben legyenek, hogy a megmozdításnál szét ne hulljanak. Ha ez a föltétel fönnáll, a házeltolás technikai elvei semmiféle nagy nehézséget nem okoznak.

Olvasóink bizonyára láttak már építkezéseknél nagy kőtömböket szállítani vagy pedig pénzszekrény továbbítását is megszemlélték, általában hallottak arról, hogy mi módon lehet ilyen sulyos tárgyakat helyükből eltávolítani. Az elv az, hogy a sulyos továbbítandó tárgyat fölemelik s az alapja alá gördülő terheket, vashengereket, fatörzseket tesznek vagy golyókat helyeznek. A gördülő testek (ezeknek természetesen olyan erőseknek kell lenniök, hogy a rajtuk lévő suly össze ne nyomja őket) a rajtuk elhelyezett tárgyat igen csekély erővel is tova tudják szállítani.

Képeinken a házeltolás két érdekes példáját mutatjuk be. A házeltolás szerszámai: egy vasrostély, amely körülfogja a ház alapját s amelyen az egész ház nyugszik. (Ujabban a gördülő testek helyett csuszó testeket alkalmaznak, amelyek a házat a legkevesebb rázkódtatásnak teszik ki.) A gördülő, illetve a csuszó testek, végre az emelő és a toló csavarok. A házat az alapjától megszabadítva, fölemelik, a gördülő vagy csuszó testeket alája helyezik s most a toló csavarokkal tovanyomják. Ezen a módon a házak elfordíthatók, sőt teljes körforgással meg is fordíthatók. Ha az épület szerkezete kifogástalan, alkotórészeinek összetartása hibátlan, az eltolás után, mikor már az előre elkészített alapra helyezik, az épület minden baj nélkül szolgál tovább.

Az épületek eltolását ma már Európában is erősen művelik, különösen Németországban gyakori, bár ez nem olyan tökéletes, mint az amerikai eljárás.