Interpellácziók a trónörökös pétervári utjáról

Az ülésekből a következőket közöljük. A trónörökös pétervári utjáról február 13-án történtek az interpellácziók.

Komjáthy Béla: Nem pártszempontból, nem is párthoz intézi szavait, hanem minden magyar emberhez. Azok, a kiknek a hatalmat mi adtuk, a kiknek a hatalmát mi tartottuk meg, szemben helyezkednek a nemzet akaratával. Nincs példa a történelemben, hogy nemzet annyi hála helyett annyi hálátlanságot kapott volna. (Taps a szélsőbaloldalon.) E nemzet jogait sohasem kimélték. Nem is tudja, hol keresse a történelemben, mikor kezdődött a Habsburg-család hálátlansága Magyarországgal szemben s ez a hálátlanság ma is fönnáll és ma is kifejezésre jut. Mi mindent nem tettünk, mennyi áldozatot nem hoztunk ezért a dinasztiáért s ez a család még arra sem érdemesitett bennünket, hogy megtanulja édes hazán nyelvét. (Taps és „Ugy van!” felkiáltások a szélsőbaloldalon.) Az egész ország közvéleménye aggodalommal értesült arról, hogy Ferencz Ferdinánd főherczeg az orosz czári udvarnál tett látogatása alkalmával Magyarországból senkit sem vitt magával.

A magyar nemzet önállósága megköveteli, hogy mikor a magyar trón örököse bárhol megjelenik, megjelenésében államunk önállósága és függetlenség kidomborittassék. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Minden, mi ezzel ellenkezőleg történik: kisebbitése, fumigálása a magyar állami eszmének, arczulcsapása a magyar nemzet önérzetének. Méltán aggodalmat kelthet, ha ily körülmények között nincs, a ki a főherczeget fölvilágositsa, mert fájdalom, ezt az urat nem tanitották arra, hogy Magyarország jogait tudja. (Olay Lajos: Csehül beszél, magyarul nem tud!) Nem csak ő rá, de évszázadok óta csaknem minden trónörökösünkre el lehet mondani, hogy törvényeinket nem ismerik, s minden törekvésünk a nemzeti önnállóság megtörésére irányul.

A főherczeg uraknak a nemzet történelmébe bepillantani rangjukon alul van, a katonásdi miatt tudományokkal nem is foglalkozhatnak. Szükséges, hogy azokat, a kik hivatva lesznek Magyarországon uralkodni: megtanitsuk és rákényszeritsük a törvények tiszteletére. (Taps a szélsőbaloldalon.) Csak oly jövő iránt lehetünk bizalommal, a melyet alkotmányunk s állami önállóságunk iránt kellő érzéket tanusító tényezők készitenek elő. Kérdi, hogy a történtek után ezt a főherczeget lehet-e ily tényezőnek tekinteni? (Taps a szélsőbaloldalon.)

Az elnök figyelmezteti a szónokot, hogy oly föltevésnek a kifejezése, mintha a magyar trónnak örököse a magyar alkotmányt majd tiszteletben ne tartaná, - parlamenti szempontból nem helyes és nem engedhető meg. (Helyeslés a jobboldalon.)
Olay Lajos: igazat mondott! Tanuljon meg magyarul a trónörökös! Magyarul se tud! (Nagy zaj.)