A Röntgen-sugarak a fiziológiában

A Röntgen-sugarakkal számosan tesznek vizsgálatokat élő szervezeteken s egyfelől vizsgálják hatásukat a szervezetre, másfelől pedig kutatják, mennyiben lehetne a sugarakat fiziológiai és pathológiai folyamatok megfigyelésére értékesíteni. A már is elért sikerek rövid összefoglalása a búvárlat eddig elért eredményeinek igen tanuságos képét adja.


Axenfeld rovarokat és apró rákokat olyan dobozba helyezett, melynek fala fele részében fából, fele részében ólomból volt készítve és a dobozt rövid időre a Röntgen-sugarak hatásának tette ki. Ez idő alatt a dobozba zárt állatok mind abba a részbe vándoroltak át, melyet a sugarak átjárhatnak. Minthogy vak állatok ezt nem teszik, következik, hogy a kísérletre használt állatok, minden valószínűség szerint, látják a Röntgen-sugarakat.


Az emberi szemen Salvioni észlelte, hogy a szemlencse feltűnően rosszul bocsátja át a Röntgen-sugarakat. Brandes ez okból abban a véleményben volt, hogy a szem érzéketlen e sugarak iránt, mivel a lencse nagyon elnyeli őket. De ha így volna a dolog, akkor olyan egyéneknek, a kiknek szemében hiányzik a lencse, a Röntgen-sugarakat látniok kellene.

 

Brandes, erről meggyőződést szerzendő, erős induktóriummal és igen nagy körtealkú csővel, melynek fenekét jódrubidium réteggel vonta be, olyan leányon tett kísérleteket, kinek mindkét lencséjét már régebben eltávolították volt. Sötét szobában, a teljesen bevont cső elé állítva, a leány határozottan fényt érzett, mihelyt az induktórium működése megkezdődött.

 

Ugy látszik tehát, hogy a Röntgen-sugarak a rovarok (Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) és a pincze-rákok (Porcellio) szemét izgatják ugyan, hanem a gerinczes állatok és az ember szemére nincsenek ingerhatással.


Számosak az ember testének átvilágításával tett megfigyelések is.


Zuntz és Schumburg megfigyelte a szív nagyobbodását erőltetett munka közben. Zuntz azt is el akarta donteni, vajjon izgatják-e a Röntgen-sugarak a középponti idegrendszert. Levy a berlini élettani társulatban tett jelentést megfigyeléseiről, ezek szerint a Röntgen-sugarakkal a fejen a bőrt, a koponya- és arczcsontokat, a homloköblöt és a Highmor-féle barlangot világosan látni. Mellékesen jegyzem meg, hogy mindezeket Budapesten, Dr. Kiss Károly laboratóriumában is igen jól láttuk, már két hónappal ezelőtt. Du Bois-Reymond René Levy készülékével a fluoreskáló ernyőn a szívlökéseket figyelte meg.


A Röntgen-sugarak a betegség okának kiderítésében is igen értékesíthetők. Igy ugyanazon szívhibában (insufficientia valvulae mitralis) szenvedő két egyén szívárnyékképe egyformán meg volt nagyobbodva, de az egyik esetben a bal szívgyomor nagyobbodott meg, s az aorta képe szélesen látható volt és így a betegség okául arteria sclerosisra lehetett gondolni, a második esetben pedig a balszív alig volt megnagyobbodva, az aorta árnyéka alig fél akkora és sokkal világosabb is volt s így a betegség okának is másnak kellett lenni, a minthogy tényleg így is volt.


A test üregeinek Röntgen-sugarakkal való átvilágításából tehát kitünt, hogy a kapott képekből a fiziológiai működést, valamint betegeken a betegség mibenlétét, okát illetőleg következtetést lehet vonni. És így e sugarak felhasználásával nemcsak az eddigi vizsgálati módokkal elért ismeretek erősíthetők meg, hanem felismerhetők olyan változások is, melyeket eddigelé kideríteni nem sikerült. Hogy ilyen körülmények között a Röntgen-sugaraknak nemcsak a sebészet, hanem a klinikai diagnosztika is általában kiterjedt hasznát fogja venni, ma már minden kétségen felül áll.