A főváros mint husvállalkozó

Az uj huskereskedelmi vállalat

A háboru során egyik legnagyobb probléma a lakosság és katonaság husellátása volt.
Ez a feladat nemcsak az államra nehezedett, hanem a hadvezetőségre és az összes hatóságokra egyaránt. A hatóságok sorában az első helyen a főváros állott, amelynek a legsulyosabb obligói voltak a maga lakosságával szemben s amelynek a legtöbb áldozatot kellett hoznia, hogy a nagy drágaságot ellensulyozni tudja. 

A háborus tapasztalatok meggyőzték a fővárost arról, hogy ha a husfogyasztást és piacot szervezni akarja, akkor ezt a kérdést is lehetőleg saját üzemében kell megoldania. Ez a belátás birta rá Márkus Jenőt a város gazdasági ügyosztály vezetőjét, hogy egy huskerereskedelmi vállalat alapitását proponálja s ez a kezdeményezés rövidesen valóra is vált. Már a mult év októberében elhatározták, hogy az állatvásárpénztár bevonásával huskereskedelmi részvénytársaságot alapitanak, egyelőre azonban az előkészitő lépéseken kivül semmi sem történt. 

Értesülésünk szerint most végre, miután a viszonyok konzerválódtak, meg fognak történni azok a lépések, amely az uj részvénytársaság aktiv működését biztositani hivatottak. A vállalat egy milliós alaptőkéjéből a vásárpénztár átvett 600.000 koronát, a többi négyszázezret pedig a nagyobb fővárosi mészárosok, hentesek és élelmiszerkereskedők jegyezték, akik az uj vállalat irányitására is befolynak. 

Természetes, hogy amikor a főváros husellátásának függetlenitéséről és szervezéséről van szó, akkor a szakemberek bevonása is szükséges és igy természetes az is, hogy a főváros nem akar bürokratikus szellemet belevonni az uj intézménybe. Ezt az elvet helyeseljük, csak azt kivánjuk, hogy a főváros vezetősége őrködjék afelett, hogy illetéktelen érdekek ne érvényesüljenek, főleg pedig, hogy ez a közérdekü akció semmiesetre sem adjon módot és alkalmat arra, hogy a hus ára a fogyasztó közönség rovására alakuljon. Az uj részvénytársaság néhány hét mulva megkezdi tevékenységét, remélhetőleg mindenki javára.