Értéktőzsde

Budapest, december 6. 

A Romániában elért óriási sikereket nemcsak s tőzsde hivatásos elemei, hanem a nagyközönség is azzal honorálja, hogy eddigi érdekeltségeit fokozza és igy a magánforgalom szilárdulása további arányokat öltött és az összes értékek jelentékenyen emelkedtek. 

A spekuláció az utóbbi napokban főleg a szénértékeket favorizálta és ezt azzal indokolta, hogy Németországban felemelték a szénárakat és ez a jelenség előreláthatólag a hazai árakra is kihatással lesz.

Elsősorban a Salgórészvények örvendettek óriási keresletnek és ennek hatása alatt ezek a papirok az utóbbi zárlathoz viszonyitva 45 K-val emelkedtek. Az Ált. kőszén árfolyama ugyancsak 45 K-val javult. Az Északmagyar kőszén 20 és az Urikányi 20 K-val jegyez magasabban. Az utóbbi plusz tekintélyesnek mondható, ha figyelembe vesszük, hogy a román háboru kitörésekor az Urikányi kurzusa 340 K-ra csökkent. Ugy hirlik, hogy az okozott károkat már helyrehozták és a vállalat üzemképessége, ha redukált mértékben is, örvendetesen halad. 

A szénértékekkel kapcsolatban a vasrészvényekben is nagy hausse-mozgalomról számolhatunk be. A Rima-részvények, melyek az utolsó hetekben teljesen el voltak hanyagolva, egyes napokon ugrásszerüen emelkedtek és a heti zárlatkor az elért többlet 23 K. A Lipták-részvények iránt is hasonló viharos kereslet mutatkozott és ezek a papirok 335 K-ról egy iramban 561 K-ra emelkedtek. A Schilek-részvények amelyek 332 K-ra csökkentek, a nagy kereslet folytán 359 K-ig emelkedtek. A nagy érdeklődést azzal indokolták, hogy a vállalat további nagy megrendeléseket kapott.

Bank-értékek iránt a barátságos hangulat időközönkint sürgős keresletté alakult és a közönség köréből főleg a Fabank és a Magy. Bank vételére érkeztek tömeges megbizások. A Fabankról ujabban azt beszélik, hogy ismét tekintélyes tranzakciókba bocsátkozott és az uj üzletek meghaladják a 70 millió koronát és miután a faiparban a konjunktura állandóan kedvező, a Fabank folytatólagos emelkedése mindenki előtt plauzibilis lehet. A Forgalmi bankrészvények a nagy kinálat folytán 10 K-val csökkentek. A többi értékpapirok 5-15 koronával emelkedtek és kivételt csak az Agrárbank képezett, amelyek árfolyama 20 K-val javult. 

Takarékpénztári részvényekben a forgalom csekély volt. 


A közlekedési vállalatok közül a Közuti 12 K-val emelkedett. A Tengerhajózási papirok szilárdak: az Adria 35, az Atlantica 40 K-val jegyez magasabban. 

Flóra-részvények a tőkeszaporitás hirére kb. 45 K-val emelkedtek, de ez a plusz csak átmenetinek bizonyult, amennyiben nagyobb tételek eladására a kurzus majdnem a régi nivóra csökkent. 

A téglagyári papirok e héten is keresettek voltak: főleg Drasche és a Szentlőrinci iránt érdeklődött a spekuláció. 

A Magyar cukor néhány koronával lanyhult. A Nasici folytatólagosan szilárd. 

Az Izzólámpa-részvények is nagy keresletnek örvendettek és ennek hatása alatt ezek 545 K-ig emelkedtek. 

Gummi 55 K-val emelkedett. A Magyar vasuti forgalmi 16 K-val csökkent.