Dtum
Login with Facebookk
Kincskeres

Hőseink emlékművének leleplezése

Messze tulnőtt a házi ünnepségek átlagos keretein az az ünnepség, amely az Államvasutak Andrássy-uti palotája előtt a vasutas hősi halottak emlékművének leleplezésével kapcsolatban folyt le.

 

Nemcsak az Államvasutak és a közlekedési intézmények vezetői, hanem az egész magyar társadalmi élet kitűnőségei is résztvettek a kegyeletes aktuson, hogy személyes megjelenésükkel is kifejezést adjanak a magyar vasutasok iránt érzett nagyrabecsülésüknek és a világháboruban elhunytak iránt való mély kegyeletüknek.

 

Az ünnepség díszes külsőségek között december 11-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődött az Andrássy-ut 73-75. számu igazgatósági épület sarkán elhelyezett nagyméretű emléktábla alatt. Zsákodi Csiszér János szobrászművésznek megkapó uj műve körül a kormány, a hadsereg, a különböző közlekedési szervek képviselői és küldöttségei helyezkedtek el. Jelen voltak:

 

József királyi főherceg és Auguszta királyi hercegnő, a kormány képviseletében: dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter, a miniszterelnökség részéről: dr. Bárczy István államtitkár, a pénzügyminisztérium képviseletében: dr. Jakabb Oszkár államtitkár, a külügyminisztérium részéről: báró Villani Lajos követségi tanácsos, a honvédelmi minisztérium nevében négytagú főtiszti küldöttség, az Orsz. Vitézi Szék képviseletében: vitéz Hajnóczy, a honvédség főparancsnoka nevében: Milosevits tábornok és tiszti küldöttség.

 

Továbbá: Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Balogh Jenő, az Akadémia főtitkára. Dr. Gratz Gusztáv, dr. Karafiáth Jenő és Mayer János v. miniszterek. Báró Hazai Samu ny. vezérezredes, Rapaich Richárd és Nánássy Megay Ernő altábornagyok, Szurmay Sándor tábornok, Ferenczy Tibor főkapitány.

 

A m. kir. posta képviseletében báró Szalay Gábor államtitkár (harmadmagával). Dr. Tormay Béla, a postatakarékpénztár vezérigazgatója. Raffay Sándor ev. püspök, Ravasz László ref. püspök. Zelovich Kornél műegyetemi tanár, Haich Károly, a Győr-sopron-ebenfurti vasut vezérigazgatója. Domony Móric, a M. F. T. R. vezérigazgatója, Dormándy Géza, a D. O. T. igazgatója, Szigethy János felsőházi tag, a m. kir. Statisztikai Hivatal képviseletében: Kovács Alajos h. államtitkár, a MAVOSz kéviseletében: Homonnay Tivadar országgyűlési képviselő, a VOGE képviseletében: Róbert Emil, a Frontharcosok Országos Szövetsége részéről: vitéz Mándoky ny. tábori főesperes, a Magyar Országos Védőegyesülettől: dr. Klauser, a Budapesti Helyiérdekű Vasutaktól: Sós Ármin vezérigazgató-h., a Budapesti Közlekedési Rt.-tól: dr. Márkus Jenő vezérigazgató-h., a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége képviseletében: Papp Béla min. tanácsos, elnök és Pethe Lajos ügyvezető alelnök.

 

Bejelentett küldöttségek: M. kir. posta 16 altiszt, Dunagőzhajózási Rt. 12 tag, Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. 24 tag. Ezekhez az ünnepség előtt még több deputáció csatlakozott.

 

Nagyszámu érdeklődő közönség jelenlétében kezdődött az ünnepség a Himnusszal, amelyet az ötventagu budapesti vasutas ének- és zenekar adott elő. Samarjay Lajos államtitkár, máv. elnök lépett azután a két díszsátor között felállított emelvényre és a következő beszédet mondotta el:

 

Fenséges Uram, Nagyméltóságu Miniszter Ur, Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

Mai kegyeletes ünnepélyünket, melyet a világháboru vasuti hősei emlkének szentelünk, a mély hála lengi át. Mély hálánk száll mindeneklőtt azok felé, kik életüket áldozták a nagy háboruban, s kiknek emlékművét a magyar vasutasok országos szövetségének korábbi gyűjtése, majd pedig vasutas kartársaink adakozó áldozatkészségével is végre sikerült elkészíttetnünk.

 

Mély hálát érzünk továbbá azért a valóban nagymérvű érdeklődésért, mely a mi ünnepélyünk iránt megnyilvánult s melyet egész igazgatóságunk nevében is hálásan köszönök. Különösen megtisztelő reánk nézve az a nagy kitüntetés, melyben bennünket a világhháboru egyik legnagyobb hőse, József királyi herceg Ő Fensége részesített.

 

Fenséged magas érdeklődését e helyről is annál inkább a legmélyebb hálával köszönöm, mert Fenséges Uram tanuja volt a harctéren a vasutasság hősi erőkifejtésének s így legilletékesebb méltatója lehet ennek a hatalmas erőkigfejtésnek, melyet az ország legnagyobb üzemének, a magyar királyi államvasutaknak derék személyzete lelkes önfeláldozással fejtett ki a világháboru viszontagságai között.

 

A legmélyebb tisztelettel bátorkodom Fenséges Uramat arra kérni, hogy ünnepi beszédét megtartani kegyeskedjék. József kir. herceg mondotta el azután ünnepi beszédét, amely történelmi értékű adatokat is tárt föl és megrendítő apológiája is volt a magyar vasutasok áldozatos háborubeli szereplésének.

Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
1946. október
47 %
Összes publikáció:
27.378
Politika:
4.183
Gazdaság:
4.597
Kultúra:
3.840
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.354
Bulvár:
5.022
Kincskereső:
436
Páholy:
64
Blog:
230
Összes kép
37.374
Cikkekhez kapcsolódó képek:
37.010
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
4.183
Fórum témák:
187
Fórum hozzászólások:
847
Cikk hozzászólások:
98