Dtum
Login with Facebookk
1906 | Június

A spanyol király esküvője

A spanyol anarkisták véres merényletbe fojtották május 31-én királyuknak, XIII. Alfonzónak menyegzői ünnepét, s a nagy fényt és pompát bomba robbanás, halálra sebesült emberek jajveszékelése zavarta meg, s a lakodalmas menet útját ártatlan emberek darabokra szaggatott holttestei borították be.


Az esküvőre az előkészületeket már napok óta folytak, s a mióta a király ifjú jegyese, Battenberg Ena herczegnő, (a ki Edvárd angol király unokahuga, s 1887-ben született) s a külföldi uralkodók képviselői megérkeztek, egyik ünnepély a másikat érte a madridi udvarnál. Ez alatt úgy látszik, készültek az anarkisták is.


Május 31-ike volt az esküvő napjául kitűzve.


A menyasszony, Ena herczegnő, e nap reggelén 8 órakor a tengerészeti minisztériumba érkezett, a hol menyasszonyi ruhába öltözött. A város zászlódíszt öltött. Az ez alkalomból ideérkezett idegenek száma óriási. Az összes ideérkező vonatok megteltek. A tömeg között Spanyolország minden részéről érkező festői ruhákba öltözött csoportokat lehetett látni.


A lakodalmi menet 9 óra 25 perczkor hagyta el a királyi palotát. A menyasszonyi menet 10 óra 45 perczkor a tengerészeti minisztériumot. A menetek, a melyek pompás látványt nyujtottak, 10 óra 45, illetőleg 11 óra 20 perczkor érkeztek a San Gerronimo-templom elé. Az egész úton, a merre a menetek elvonultak, a tömegesen egybegyűlt lakosság lelkes ováczióban részesítette a királyt és menyasszonyát.

 

A király a templom főkapujánál fogadta Ena herczegnőt és bevezette a templomba. A mátkapárt a kíséret követte. A jegyespár remek trónszék alatt felállított trónszékeken foglalt helyet. A toledói biborosérsek, a nottinghami püspök segédlete mellett ünnepi misét mondott, a mire a bíboros áldást mondott a frigyre.

 

Ezután aláírták a házassági levelet. A királyi párt a templom elhagyásakor határtalan lelkesedéssel fogadták. Ez a szűnni nem akaró lelkes üdvözlés kísérte a királyi párt véges-végig az úton.


Azonban rettenetes dolog történt közben. Visszatérőben egy anarkhista bombát dobott a királyi pár kocsija felé. A bomba felrobbant és a kocsi erősen megsérült. Az első jelentések szerint egy százados, egy katona, egy asszony és egy leány meghalt, 17 ember megsebesült. A királyi pár sértetlen maradt és más kocsiba ült át.


A merénylet a késő éjjeli órákban érkezett táviratok szerint egy bérház III. emeletéről történt. Virágbokrétába rejtett bombát dobtak ugyanis innen a királyi pár kocsija felé. A királyi pár sértetlen maradt, tizennégy ember pedig meghalt.


Nyomban a merénylet megtörténte után két embert, egy külföldit és egy spanyolt elfogtak. A bombát a Calle de Mayoron vetették a királyi kocsi elé. Azt a házat, a melylyel szemben a merénylet történt, a csendőrség körülzárta. A bűntett helyén a belügyminiszter és a polgári kormányzó is megjelentek. Az elfogott spanyol nagyon levertnek látszik.


A királyi pár elsápadt, azonban a király nem vesztette el lélekjelenlétét. Villámgyorsan fölugrott ifju nejével. Ezután a királyi pár délután 2 óra 20 perczkor sértetlenül érkezett vissza a palotába.


A tudósítások a következőket közli még a merényletről:


A templomból jövet a nászmenet betért a híres Calle Mayorba s azon át igyekezett a királyi palota felé. A Calle Mayor rendkívül szűk utcza és épen a királyi palota tájékán még jobban megszűkült. Az utczának ezen a legszűkebb részén van az egyik oldalon a madridi polgári kormányzó palotája s ezzel szemben van a Calle Mayor 88. számú háza.

 

Ebből a házból dobták minden valószínűség szerint a bombát. Minthogy a Calle Mayer ezen a helyen lejtős is, előrelátható volt, hogy a nászmenet itt meg fog akadni, úgy, hogy a merénylő kiszámíthatta a bomba irányát.

 

A Calle Mayor 88. számu háza az anyakirályné magántulajdona és az egyetlen ház Spanyolországban, a mely a királyi család magántulajdona. A ház földszíntjén korcsma és fűszerkereskedés van. Az első emelet szabóműhely foglalja el és a hatemeletes háznak többi része családi szálló foglalja el, a melyet jobb családokból való emberek szoktak fölkeresni. Úgy látszik, hogy a merénylő ebben a szállóban helyezkedett el.


Midőn a nászmenet a Calle Mayor 88. számú házához ért, miként előrelátható volt, egyszerre megakadt. A királyi pár diszhintaja kénytelen volt a ház előtt megállani s az ott álló emberek láthatták a fiatal királynét, a kinek az arcza ragyogott a boldogságtól.


Az óriási néptömeg viharos örömrivalgása
között öt perczczel volt két óra után, rövid, éles durranás hallatszott. A következő pillanatban a királyi fogatnak két hátulsó lova összerogyott és vérében fetrengett. A kocsi bakján ülő lakájok egyike széttépett testtel, holtan zuhant le a kocsiról. A kocsi ablakai összetörtek s körülbelül fél perczig leírhatatlan zavar volt.

 

Midőn a megrémült nép egy kissé fölocsudott, látta, hogy a kocsinak azon az oldalán, a mely a polgári kormányzó háza felé fordult, tehát a kocsi jobb oldalán, számos ember halva vagy haldokolva hever egymás fölött. Bent a kocsiban a robbanástól elkábulva ült a király és a királyné.

 

A királyné nászruhája tele volt véres foltokkal és egy pillanatig mindenki azt hitte, hogy ő is áldozata lett a merényletnek. Egy spanyol főúr, Cornhuelos herczeg volt az első, a ki a királyi párnak a segítségére sietett. Fölrántotta a díszhintó ajtaját, átölelte a királyt s kiemelte a kocsiból.

 

A király azonnal visszanyerte lélekjelenlétét s gyöngéden foglalatoskodott feleségével, a ki sírva fakadt. De a királyné csakhamar visszanyerte önuralmát s még mielőtt még a díszhintó mögött álló népnek csak sejtelme is lett volna arról, hogy mi történt, a királyi pár már a tartalék kocsiban ült, a melyen a király parancsára további óvatossági intézkedések megtétele nélkül folytatták az utat a királyi palota felé.

 

A tartalék kocsi Spanyolországban nagy fölfordulásoknál egy régi hagyomány következtében mindig kéznél van; egy esemény emlékére szolgál, a mely a királyi udvarnál néhány száz évvel ezelőtt ment végbe és a nagy fölvonulásoknál ugyanabban a megtiszteltetésben részesül, mint a királyi kocsi.


Husz perczel két óra után a királyi pár visszaérkezett a palotába. A kastély körül álló nép már akkor tudta a merényletet s mindenki azt hitte, hogy a királyi párt megölték.

 

Alfonz király és a királyné sírva haladtak fel a lépcsőn, később kimentek az erkélyre, hogy megnyugtassák a közönséget, mert minduntalan nagyobb és nagyobb tömeg érkezett azzal a hírrel, hogy a királyi pár meghalt. Az erkélyen a királyné mosolyt erőltetett, de visszatérve a szobájába, elájult.


Az áldozatok száma már végleg meg van állapítva
. Meghaltak huszonnyolczan, a sebesültek száma harminczöt. Városszerte nagy az izgatottság. Az áldozatokat közköltségen temették el.


A vizsgálat kiderítette, hogy a merényletet Londonban készítették elő és az anarkisták azt tervezték, hogy ha sikerült a királyi párt megölniök, kikiáltják a köztársaságot és a forradalmi kormányt.

 

A terv az volt, hogy a templomban követik el az első bombamerényletet s annyi dinamitot fognak fölhalmozni, hogy a királyi esküvő ötven fejedelmi vendége is elpusztuljon. A madridi nép első nap nem akarta elhinni, hogy a merénylő spanyol és a külföldieket mindenütt fenyegették. Több angol vendéget tettlegesen bántalmaztak.


A rendőri vizsgálat csakhamar kiderítette, hogy a merénylet elkövetője, a ki az illető szálló szobáját bérelte, s a merénylet okozta zavarnak mindjárt az első pillanatban eltűnt, Mateo Morales kataloniai spanyol anarkista. Moralesnek sikerült Madridból kimenekülnie, de felismerték.


Junius 3-ikán a madridi polgári kormányzóhoz az a hír érkezett, hogy Torrejon de Ardozban Madrid közelében egy egyén, a kire teljesen ráillett az a leírás, a melyet bombamerénylő személyéről adtak, s midőn látta a rendőrséget, mely letartóztatására érkezett oda, öngyilkosságot követett el.


Morales torrejoni tartózkodásáról a következőket jelentik: Morales a torrejoni pályaudvar közelében lévő korcsmába ment, a melynek tulajdonosa gyanusan nézett Moralesre, mire ez kifizette tartózkodását és eltávozott a vendéglőből.

 

Morales azután egy mezei őrrel találkozott, a ki igazolásra szólította fel, mire Morales azt mondotta, hogy Madridba táviratoz igazolványaiért. E végből visszatértek Torrejonba, utközben azonban lelőtte az őrt. Erről a torrejoni lakosok azonnal értesítették a hatóságot.

 

Morales kék zubbonyt viselt, kezein és balszemén égési sebek voltak. Mire a madridi rendőrfőnök megérkezett, Morales már halott volt. Zsebében a portugál vasutaktól származó podgyászfeladó-vevényt és kisebb csomagot találtak, a melynek tartalmáról semmi sem tudható.


A torrejoni öngyilkosban azon ház tulajdonosa, a melyből a bombát dobták, felismerte Mateo Morales anarkistát. Morales tegnap este megjelent egy torrejoni vendéglőben, azt kérdezte a vendéglőstől, mikor indul a legközelebbi vonat Barcelona felé.

 

Mateo Morales igen izgatott volt. A kezein látható égési sebek felköltötték a vendéglős gyanuját, ki észrevette, hogy a merénylő személyleírása teljesen ráillik vendégére. Morales kisétált a pályaudvarra, hogy megvárja a vonat érkezését. Útközben találkozott egy rendőrbiztossal, a ki Morales láttára szintén gyanut fogott és felszólította Moralest, hogy igazolja magát és mikor ez erre nem volt képes, letartóztatta és visszaszállította a községbe.

 

A rendőrbiztos Morales mögött ment. Morales utközben hirtelen revolvert rántott elő, lelőtte a rendőrbiztost, azután önmagára fordította fegyverét. A miniszterelnök elrendelte, hogy Morales holttestét Madridba szállítsák. Reggel katonai bizottság automobilon Torrejonba ment, hogy a tényállást felvegye, és a holttest átszállítását eszközölje. A holttestet szállító vonat délben érkezett Madridba. Morales holttestét azonnal a katonai kórház halottaskamrájába szállították.


Miután több oldalról kétség merült fel Morales holttestét illetőleg, a holttestet agnoszkálására beidézik a merénylő rokonságát. A merénylő elfogására kitűzött 20,000 peseta díjat a Morales által meggyilkolt mezei őr özvegye fogja megkapni.

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A spanyol király esüvője A spanyol király elleni bombamerénylet A spanyol királyi pár A spanyol királyi pár elindulása a templomból
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Orosz fogoly tisztek szökése Orosz fogoly tisztek szökése
A dentschgabeli tiszti fogolytáborból julius 7-én éjjel tizenhat...
Visszapillantás az első félévre. Részvénytársaságaink eredménye Visszapillantás az első félévre. Részvénytársaságaink...
Junius 30-ikával az első félévet – kevés kivétellel –...
Rövidek Rövidek
Vasárnap hivatalosan is megalakult a Németországi Szocialista...
Varga miniszter a soproni nyári egyetem megnyitó ünnepségén Varga miniszter a soproni nyári egyetem megnyitó ünnepségén
Vasárnap nyitották meg ünnepélyes keretek között a soproni Nyári...
Baloldal Baloldal
Az az elvi harc, amely a magyarországi szocialista táborban folyik,...
Az elektromos hullámok terjedése Az elektromos hullámok terjedése
Jól ismert jelenség, hogy éjjel az elektromos hullámok sokkal jobban...
Hatvanezren tekintették meg vasárnap az Árumintavásárt Hatvanezren tekintették meg vasárnap az Árumintavásárt
A Budapesti Nemzetközi Árumintavásár forgalma a jelek szerint az idén...
Szeptemberre ujjáalakul a Független Kisgadapárt Szeptemberre ujjáalakul a Független Kisgadapárt
A Független Kisgazdapárt országos nagyválasztmányi gyűlésén a magyar...
A német porcellánművészet remekei A német porcellánművészet remekei
Berlinben a német állami porcellángyárak kiállítása általános...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98