Dtum
Login with Facebookk
1909 | Július

A repülőgép-gyárban

Közeledik már az az idő, amikor az emberek majd igy szólnak egymáshoz: „Gyere el hozzám, nézd meg az uj repülőgépemet, a melyet ma vásároltam. Mindjárt el is viszlek azután egy kis légi sétára.” Ma még furcsának és holmi fantasztikus regénybe valónak találjuk ezt a szives meghivást, de ki tudja, hogy nem lesz-e ez rövid idő mulva éppen olyan természetes, mintha azt mondanók: „Gyere velem, elviszlek a kocsimon.”

Hiszem a vasut feltalálása előtt sem hitték volna az emberek, hogy a sinpáron robogó kocsikon mi majd bejárhatjuk az egész világot. Régente, a mikor csak szekereken utazgattak az emberek ide-oda, fogalmuk sem lehetett a közlekedés mai gyorsaságáról. Ha például valaki szekereken elindult az Alföldről Pestre, ugyancsak rákészült a hosszu utra s talán még a végrendeletét is megcsinálta, mert ki tudja, hogy visszatérhet-e valaha abból a messzeségből.

Manapság, amikor a vasuton nehány óra alatt jutunk el egyik városból a másikba, bizony nem állhatjuk meg, hogy ne mosolyogjunk a régi utazón, a ki nyikorgó szekeren, rettenetesen kényelmetlenül érezhette magát, a mikor időnként el-el akadt a kerék a nagy sárban. A keresztes vitézek talán nem örvendtek annyira, a mikor megpillantották Jeruzsálem tornyait, mint a hogyan ezek a régi utazók örvendeztek a távolban fehérlő házak látásán.

De hátha a jövő embere meg mi rajtunk fog mosolyogni? Hátha így szól majd: „No, nem irigylem azokat a régi embereket, a kik a vasuti kocsikban szorongva, napokig utazgattak egyik helyről a másikra. Lám, mi felülünk a repülőgépünkre s a fecske szárnyának gyorsaságával, a tiszta, üde levegőben egy-két óra alatt elérünk oda, a hova a régi ember csak napokig, hetekig tartó utazás után juthatott el.” Pedig alkalmasint igy fognak valaha beszélni rólunk.

Hiszen már az automobil is „lefőzte” a vasutat és a soffőr némi gunyolódással szokott beszélni a mozdonyvezetőről. Sőt még a bicziklis sem állhatja meg, hogy egy-egy tréfás megjegyzést ne tegyen a lassu bérkocsira, a melyet olyan könnyű szerrel messze elhagy utközben. Ma még az automobil-korszakban vagyunk, de már erősen közeledünk a repülőgép korszakához is, a melyről eddig csak a regényirók álmodoztak.

Mióta a Santos Dumont és a Wright-testvérek olyan nagy sikereket arattak a repülőgépekkel, csakugyan hinni kezdünk abban, hogy talán még mi is megérjü a repülőgépen való utazgatás mesebeli korszakát. A kormányozható léghajó is nagyon tökéletesedett már a gróf Zeppelin németországi kisérletei a levegőben. Csak egyetlen egy lépést kell még tennie a tökéletesedés felé ennek a csodálatos találmánynak s egyszerre belejutunk a repülőgépet arra, hogy minden veszedelem kizárásával hosszu utakat lehessen tenni vele a levegőben. E tökéletesítés már csak a technika dolga s remélhetjük is, hogy a zseniális feltalálók amerikai módra, hamarosan megszerzik találmányuknak a praktikus értékét is.

Persze eleinte csak kevés embernek juthat majd az a szerencse, hogy levegőben utazhassék, mert a repülőpgép igen drága közlekedési eszköz s csak a gazdag emberek juthatnak hozzá. Igy van ez eleinte mindenfelé hasonló találmánynyal, a mig azután olcsóbbá nem válnak és széles körben nem terjednek. Hiszen az első varrógépek és bicziklik is méreg drágák voltak s most még az automobilok is jól meg kell fizetni. Egy-egy automobilnak az árán szép házat lehetne vásárolni.

De semmi sem olyan drága, mint a repülőgép. Ezt is csináltathat már magának akárki, ha van hozzá elég pénze. Francziaországban már repülőgép-gyár is van és pedig a Voisin-testvéreké, Páris mellett, Villancourtban. Ennél modernebb gyár csakugyan nincs az egész világon.
A Voisin-testvérek kitünő mechanikusok s akkor szánták rá magukat a repülőgép-gyár megalapítására, a mikor a Wright-testvérek és Santos-Dumont kisérleteinek sikere világszerte nagy feltünést keltett.

A Wright-testvérek már 1905 október 5-ikén nagyszerű rekordot értek el a repülésben: majdnem harmincz kilométernyi utat tettek meg repülőgépükön harmincznyolcz percz és három másodpercz alatt. Egy évvel később a braziliai Santos Dumont ötven méteres repülésével keltett nagy feltünést Párisban és az egész világon. Majd Fahrmann és Delagrange is sikert arattak a találmányaikkal, nem is szólva a német gróf Zeppelinről és kormányozható léghajójáról.

Kivülök még számos feltaláló akadt, a kiknek léghajója vagy repülőgépe szintén figyelmet érdemel. Volt tehát már elég találmány, a mikor a franczia Voisin-testvérek elhatározták, hogy gyárat alapitanak kizáróan a levegő járómüvei számára. Előbb csak kis telepen kezdtek a feltalálók vagy nagy ritkán a gazdag sportemberek által megrendelt gépek gyártását, most azonban már hatalmas gyártelepük van s állandóan több száz munkás foglalatoskodik a repülőgépek gyártásán.

Menjünk most el ebbe az érdekes gyárba s az ott készitett érdekes fényképfelvételek kalauzolásával figyeljük meg: mi módon készitik a repülőgépeket. Nézzünk csak az első nagy képünkre s a gyárnak éppen a közepére jutottunk be. A hatalmas ablakoktól megvilágitott tágas helyiségben éppen egy repülőgép részeinek elkészitésén buzgólkodnak a munkások, a kiket a legügyesebb mechanikusok és fafaragók közül választanak ki.

A kép baloldalán a repülőgép egyik része már készen áll: a vászonnal fedett tetők ezek, a melyek az alája szorult levegő segitségével megakadályozzák a gép lezuhanását. Alatta egy munkás az inditáskor mozgásba hozott levegő-hajtó csavar egyik lapátját faragja. A középen a kormányzásra szükséges levegőhajtó nagy szárnyak közül éppen összeállitotta kettőnek a vázát, a melyeket azután vászonnal fognak bevonni. Odébb a gép testének részeit látjuk, a mint a munkások az összeállításukon dolgoznak.

Még jobban megfigyelhető a gép egyes részeinek gyártása a következő képeken: Itt éppen azt látjuk, hogy a munkások rászegezik a levegőtartó tetők szerkezetére a vásznat. Igen apró szegekkel nagy gonddal dolgoznak. Még jobban megfigyelhető a gép egyes részeinek gyártása a következő képeken: Itt éppen azt látjuk, hogy a munkások rászegezik a levegőtartó tetők szerkezetére a vásznat. Igen apró szegekkel, nagy gonddal dolgoznak. A másik képen a festőket látjuk munkában, a mint a gép fa és vasrészeit bemázolják.

Érdekes az a kép is, a melyiken jól megfigyelhetjük a kormányzásra szükséges, vászonnal fedendő nagy szárnyak vázait. Két munkás éppen a vázak összeállitásán dologzik. Egy másik képen pedig azt látjuk, hogy mi módon állitják össze a szárnyakat nagy csavarrá, mely egyik legfontosabb része a repülőgépnek. E szárnyak ide-oda mozgatásával változtatja a gép irányát a repülő-ember. Egy másik nagy képünkön a gyár egyik tágas helyiségét látjuk, a hol el vannak helyezve a repülőgépnek összeállítására váró részei.

Nagy munkát ad egy-egy gép összeállítása s ilyenkor nemcsak a munkások vesznek részt ebben, hanem a gyár mérnökei is. Hiszen sokszor egy-egy jelentéktelennek látszó géprész helytelen alkalmazásán mulik az egész gép jósága. A legkisebb szeg is pontos számitás után kerül a helyére s az egész gépet az óramü szabatosságával kell összeállitani.

A gyárban rendesen a feltalálók számára készülnek a repülőgépek a kis minták után. A képünkön látható repülőgépet is egy angol feltaláló rendelte meg; a Wright-testvérek rendszere szerint készül ez a gép s a feltaláló azt hiszi, hogy még tökéletesebb lesz amannál. Ez persze csak majd a kisérletek alkalmával derül ki, hiszen száz meg száz feltaláló csalódott már meg a számitásában.

Megtörténhetik az is, hogy valamelyik gazdag sportember megveszi egy-egy a feltalálótól a jogot egy-egy gép készittetésére. Nagyon drága sport ez, mert a legolcsóbb repülőgép is belekerül 37.700 koronába, de a kipróbált találmányok ára még a 125.000 koronát is meghaladja. A kormányozható léghajó előállítása még többe kerül, legalább 150.000 koronába.

A gróf Zeppeliné még ennél is nagyobb összeget emésztett meg s csak maga az a csarnok, a hol a léghajót készitették, 70.000 koronába került. Milliókat költött már Zeppelin a találmányára.

Mint láthatjuk, a repülőgép és a kormányozható léghajó egyelőre nagyon drága jármű s még sokáig kell várnunk arra az időre, a mikor a magyar gazda majd ezt fogja odakiáltani a béresének: „Jóska, hozd ki a szinből a repülőgépet, hadd menjek a tanyára!”

<<
<
1
2
3
>
>>
Megosztás:

A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
A repülőgép-gyár belseje A gyár egyik tágas helyisége, a hol el vannak helyezve a repülőgépek összeállitásra váró részei A festők bemázolják a repülőgép fa és vas részeit A szárnyak összeállitása hatalmas csavarral, a mely egyik legfontosabb része a repülőgépnek A munkások rászegezik a levegőtartó tetők vázára a vásznat A kormányzásra szükséges nagy szárnyak vázai
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Hogy emelik fel az épületet? Hogy emelik fel az épületet?
Érdekes látványosság színhelye volt január utolsó napjaiban a...
Az olasz csapatok benyomultak Egyiptomba Az olasz csapatok benyomultak Egyiptomba
Késő délután Kairóból érkezett jelentések szerint vasárnap az olasz...
Három és félévi börtönre, iparigazolványának elvesztésére, 20.000 pengő pénzbüntetésre, 157. 930 pengő vagyoni elégtétel fizetésére ítélte a törvényszék Brammer Pált Három és félévi börtönre, iparigazolványának elvesztésére, 20.000...
Vasárnap már a kora reggeli órákban egy szakasz rendőr sorakozott fel...
80 ezer kilós útkoptató 80 ezer kilós útkoptató
Az olaszok már az abesszin háború alatt bizonyították, hogy a...
Amerikai hősi halott megszentségtelenítése
Most tárgyalta a kaposvári Népbíróság Ernyes József MÁV segédtiszt...
Éjfél után ért véget a balatoni vitorlásverseny Éjfél után ért véget a balatoni vitorlásverseny
Két évvel ezelőtt rendezte meg először a Hungária Jacht Club a...
A zöldségfélék aszalása A zöldségfélék aszalása
A zöldségfélék eltartásának legbiztosabb módja az aszalás, a melyet...
Halálra ítélt orosz kém Halálra ítélt orosz kém
Zágrábi lapok jelentése szerint a zágrábi helyőrségi bíróság október...
A „New Deal” bevonul Angliába A „New Deal” bevonul Angliába
Amerre csak megfordul az ember Angliában, mindenütt izzó vitákat hall...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98