Dtum
Login with Facebookk
HIRDETÉS
1910 | Június

Az állam pénzügyi helyzete és az uj államkölcsön

A képviselőválasztások ismert eredménye az állam pénzügyi helyzetének mielőbb való rendezését is lehetővé teszi. A rendezés alatt értendők: a pénzügyi egyensuly helyreállitása, függő kölcsönök (folyószámla-hitel, kincstári jegyek) kiegyenlitése és az állami beruházások, különösen a Máv. részére szükséges befektetések előteremtése.

Ami a pénzügyi egyensuly helyreállitását illeti, a Magyar Pénzügy f. évi 20. számában kimutattuk, hogy a koaliciós kormány mintegy 200 millió K deficitet hagyott hátra, de egy uj miniszter még tovább megy, ennek programm-beszéde szerint ugyanis e deficit 240 millió koronára emelkedik. 

Hogy mikép aránylanak egymáshoz az 1910. évi bevételek és kiadások, azt nem tudjuk, mert még az állampénztár első évnegyedi forgalmát feltüntető kimutatás sem jelent meg. A folyó évet tehát — bár több, mint valószinü, hogy az eddigi kezelés is deficittel járt — figyelmen kivül hagyva, csak a koalició örökségét veszszük figyelembe és pedig, hogy tulzásba ne essünk, annak összegét most is csak 200 millióban állapitjuk meg.

A függőkölcsönök főtételét ez a 100 millió K folyószámfa-kölcsön képezi, melyet a pénzügyminiszter részint a pénztári készletek megerősitése, részint az őszszel esedékes kincstári jegyek beváltása céljából beszerzett. Ezek és egyéb függő kölcsönök összege mintegy 200 millió K.

Ami végül a beruházásokat illeti, a kormány a Máv. részére még az előző kormány által tett megrendelések és megkezdett munkálatok fejében mintegy 150 millió erejéig van obligóban. De az távolról sem elég a Máv. szükségleteinek fedezésére, amihez járul, hogy más, halaszthatatlan beruházási kiadások is jelentékeny befektetést igényelnek: állami utak, hidak, birósági épületek, iskolák, stb. évek óta várják a karbahelyezést, illetve az uj épitkezéseket. Mindent összevéve, a beruházási szükségletek tehát legalább 300 millió koronát igényelnek. 

A három tétel ezeknél fogva legalább is 700 millió K uj kölcsön beszerzését teszi szükségessé, de ha ehhez hozzáveszszük a hadügyminiszter és a haditengerészet enormis követeléseit, melyekre nézve az őszi delegáció fog határozni és melyeknek Magyarországra eső hányada egy részét még ez évben, de legkésőbb 1911. év elején ki kell izzadnunk, akkor 800 millió K kölcsönnel is csak alig-alig lesz képes a kormány a rendkivüli szükségleteket fedezni.

Parlamenti akadály most már nem gördülhet az uj kölcsön beszerzése elé; ha vérző szivvel is, de kénytelen lesz a törvényhozás államadósságunk nagyarányu szaporitásához hozzájárulni, mert enélkül nemcsak a deficit rögzittetik meg beláthatatlan időkre, de elmaradnak a nélkülözhetlen beruházások, szóval az állami tönk lejtőjére jutunk. 

A kölcsön beszerzése tekintetében a konjunkturák igen kedvezők.
Pénzbőség uralkodik mindenütt és pedig nem átmeneti, hanem állandónak igérkező pénzbőség. Két főforrás közt választhatunk; az egyik a francia, a másik az osztrák-német tőke. Tudvalevőleg már Wekerle tárgyalt egy francia pénzcsoporttal nagyobb összegü kölcsön — akkor 100 millióról volt szó — felvétele ügyében, de a tárgyalások a kormány lemondása folytán megszakadtak. 

Most — hir szerint — a tárgyalások elejtett fonalát a kormány ismét felveszi és valószinű, hogy Ullmann Adolf, a Magyar általános hitelbank vezérigazgatója ez ügyben a nyár elején Párisba utazik. Hogy a francia pénzcsoport fentartja-e most is ajánlatát és a megváltozott viszonyokhoz képest minő feltételeket szab, azt még nem tudjuk, minélfogva megbeszélés tárgyát képezi az a kérdés is, hogy nem-e lehetne Ausztriában és Németországban egy, esetleg aranyban kamatozó kölcsönt előnyösen elhelyezni. Nagy akadályokat a jelen viszonyok közt sem itt, sem ott nem kell leküzdenünk és a kérdés csak az, hogy szakítsunk-e a Rothschild-csoporttal vagy továbbra is fentartsuk az évek hosszu során át célszerűnek bizonyult eme hitelforrással való összeköttetésünket. 
Jelentékeny hitelművelet segélyével tehát kimenekülhet az ország a kritikus jellegű állampénzügyi helyzet hinárjaiból, a kormány akciója azonban ennek elérésénél nem állapodhat meg, mert feltétlenül szükséges, hogy az államháztartás nagynehezen helyreállitott egyensulya állandósittassék és a régi jó idők, midőn jelentékeny többletek halmozódtak fel az államkincstárban, legalább részben visszavásároltassanak. Az állami kiadások csökkentése utján ezt a célt természetesen nem lehet elérni; a koalició sok irányban sulyos kötelezettségeket háritott az országra, melyeknek minden körülmények közt meg kell felelnünk. A kormány és a törvényhozás tehát e téren mindössze csak azt tehetik és ezt megtenni el nem mulasztható kötelességük, hogy a kiadások emelését az egész vonalon beszüntetik.

De ezzel még nem jutunk el az egyensuly fentartásának állandósitásához.
Amint az 1908. és 1909. évi adatok bizonyitják, a bevételi források a már fennálló és nem csökkenthető kiadásokat nem fedezik, minélfogva uj jövedelmi forrásokról kell gondoskodni. Ez lesz a kormánynak legnehezebb feladata. Uj egyenes adók kreálására vagy a létezők felemelésére nem gondolhat és igy csak a fogyasztási adók jobb kihasználása és uj állami monopóliumok kreálása képezheti megfontolás tárgyát. 

A fogyasztási adók között a szeszadó az egyetlen, amely nagyobb bevételt hozhat. Erre nézve az uj szeszadótörvény tudvalevőleg megfelelő rendelkezéseket tartalmaz, melyek azonban eddig Ausztria késedelmezése folytán nem voltak végrehajthatók és emiatt sok millió kár érte az országot. Sürgős intézkedések teendők tehát az uj szeszadó törvény teljes egészében való végrehajtása iránt és ezzel elesik a szeszmonopólium behozatalának kérdése is, mert a szeszadó felemelése utján ez a jövedelmi forrás jobban kihasználható.

Más monopóliumokról — Ausztria példáját követve – szintén van szó.
A petróleum-monopólium eszméjével Lukács pénzügyminiszter nem szimpatizál; nem akarja a szegény emberek világitó anyagát megdrágitani, de meg nálunk e tekintetben a viszonyok mások, mint Ausztriában, ahol a monopóliumnak nemcsak a gyártást, de a nyers termelést is szolgálni kell.
A gyufamonopólium behozatalát azonban valószinünek tartják, erre nézve illetékes helyről komoly ajánlat érkezett a pénzügyminiszterhez, mely ebből a forrásból az államnak mintegy 15 millió K évi jövedelmet biztosit. Hozzá fog még járulni a bevételek emeléséhez a dohány-gyártmányok árának tervbe vett felemelése is, sőt ha Ausztriában a gáz- és villamos világitásnak több oldalról pengetett megadóztatását behozzák, ezt az uj jövedelmi forrást mi is megfogjuk ragadni. Igazságos is, mert ha a petróleum-adó megdrágitja a szegény emberek világitását, meg kell adóztatni a vagyonosok jobb, kényelmesebb világitó anyagát is.

<<
<
1
2
3
4
>
>>
Megosztás:
Szerkeszt?ő kommentár
Adók csoportosítása
Szabóné Fricska Anna

Az adók csoportosítása különböző szempontok alapján történik.

Ha az adóalany közvetlenül adózik, akkor egyenes adóról beszélünk. Ebben az esetben az adó nagysága a jövedelemhez, a pénzügyi eredményhez vagy a vagyon nagyságához kötődik. Ide tartozik például a személyi jövedelemadó, a társasági nyereségadó, vagyonadó.

 

A közvetett adózás során az adó a termékek felhasználását, fogyasztását, a szolgáltatások díját terheli, általa a mindenkori fogyasztók adóznak. Ilyen az általános forgalmi adó (mindig a végső felhasználó fizeti meg) és a fogyasztási adó (pl. aranytermékek, kávé).

 

Egyéb szempontok szerint az adók lehetnek még központi és helyi adók, rendes és rendkívüli adók, jövedelem utáni és tárgyi adók.


A cikkhez még nem tartozik egyetlen hozzászólás sem!
Legyen Ön az első! Hozzászólás írásához kattintson ide!


Mini galéria
Hollán Sándor a MÁV új igazgatója Hegyeshalmi Lajos a MÁV új  elnökigazgató helyettese Az új dohánygyár Budapesten
Kapcsolódó cikkek
Cikk-ajánló
Transzváli aranybányák Transzváli aranybányák
Transzvál dus aranybányáiban két esztendő óta szünetel a munka. A...
A csonkamagyarországi gyárak keletkezésének és elhelyezkedésének okai A csonkamagyarországi gyárak keletkezésének és elhelyezkedésének...
Dr. Révay Zoltán, a kassai m. kir. állami kereskedelmi főiskolához...
A Semmeringi hegyi verseny A Semmeringi hegyi verseny
A kontinensek kétségkívül legnevezetesebb hegyi-versenye, a...
Rombadölt Boston legelőkelőbb klubja Rombadölt Boston legelőkelőbb klubja
Bostonból jelentik, hogy julius 4-én, az amerikai szabadságünnep...
Rövidek Rövidek
Károly király vasárnap délelőtt Szinajából Bukarestbe érkezett. A...
A szociáldemokraták két napos kongresszusa A szociáldemokraták két napos kongresszusa
Vasárnap és hétfőn alig néhányórai megszakitással reggeltől estig...
Gyilkos merénylet Ausztriában: megölték a galicziai helytartót Gyilkos merénylet Ausztriában: megölték a galicziai helytartót
Nagy feltünést és megdöbbenést keltett véres merénylet történt...
Illyés Gyula - Ady Illyés Gyula - Ady
Most volna hatvanéves. Az ember meghökken; mintha nem volna odaillő...
Az Aggteleki barlang, a véletlen vendégek Az Aggteleki barlang, a véletlen vendégek
A barlangban előkerülő állatok utolsó csoportját esetleges vagy...
Adatbázis informácikó
Feltöltöttség:
46%
Összes publikáció:
26.214
Politika:
3.984
Gazdaság:
4.399
Kultúra:
3.776
Tudomány-t.:
3.429
Sport:
4.144
Bulvár:
4.659
Kincskereső:
436
Páholy:
53
Blog:
221
Összes kép
37.144
Cikkekhez kapcsolódó képek:
36.780
Privát huszadik század képek:
364
Regisztrált felhasználók:
3.984
Fórum témák:
109
Fórum hozzászólások:
650
Cikk hozzászólások:
98